Bibliotek>Historiske dokumenter>Saalidet jeg tilraader at udgive nye Forordninger for denne Sect
Saalidet jeg tilraader at udgive nye Forordninger for denne Sect
6558
  1. Saalidet jeg tilraader at udgive nye

Forordninger for denne Sect, saa meget ønsker

jeg, at dens Sværmere og især Bedragere

maatte, naar og hvor dem overbevises

nogen Forbrydelse, Uorden og Bedrag, føle

Lovens og Forordingernes fulde Strenghed:

Enver Skaansel vilde her være Svaghed og

vorde Brøde mod det almindelige Vel: -----

 

Dog vilde maaskee her hverken corporlige

Straffe (thi da vilde Sværmeren troe og

Bedrageren kalde sig Martyr og maaskee

endnu faae større Tilhæng); ey heller

Pengestraffe (thi Hovederne ere alerede saa

rige ved Rov, at de ikke meget ville føle

en Mulkt); ey heller Ærestraffe (thi disse

Fantaster ere ikke skamfulde eller undseelige)

udrette meget. ---- Bedre derfor maaskee

at enhver saadan Proselyt Mager (Vagabond-

omvandrende Sværmer og Bedrager), naar og

hvor han fandtes at stivte lovstridig Uorden,

blev enten stukken under et borteliggende

Regiment, om han havde Førlighed dertil,

eller bortsende til en Colonie ---- eller

hensat effter Omstændighederne i Arbeids-

eller Tugthuus ----- og altid maatte et saadant

Factum i dets Sammenhæng og med Hen-

viisning til Lov og Forordning vorde oplæst

og bekiendtgiort for Stedets Almue, dels

til Advarsel, og dels for at  vise, at

det var Loven og ikke Magtsprog, som

dømte og straffede ham. ---- 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone