Bibliotek>Historiske dokumenter>at indgive Rapporter om denne Sag
at indgive Rapporter om denne Sag
6554

at indgive Rapporter om denne Sag; Da vilde

mange Facta opdages, som endnu ere skiulte,

for at kiende H.N.Houge, som han er – og

for at overskue baade hans Bedragerier selv og

Følgerne ---- de uberegnelige Følger af samme. ----

 

Men nu er Spørsmaalet ---- hvorledes kan

dette Uvæsen standses, hemmes og undertrykkes?

Langt fra at jeg her skulde tilraade noget

voldsomt, mod christelig Toleranz og sund Politik

stridende Middel, da Historien, saavel den

verdslige som især Kirkehistorien;  noksom viser

at Forfølgelse var i slige Tilfælde det samme

som Olie i Ged, --- da Sværmeren troede og Bedrageren

indbildte andre, at naar de  forfulgtes, bleve

de Martyrer for den gode Sag. -----

 

Ey heller synes det at Regieringen

vel kan umiddelbar blande sig i Houge's

private Handeler, eller let forebygge

de mange vist nok sørgelige Maader,

hvorpaa han underhaanden i Handel og

Vandel bedrager den enfoldige Almue,

som frivillig overgiver sine Eiendomme

i hans Vold ------ ligesaalidet tør jeg tilraade

nye Forordninger, da vi alerede have

 saadanne, som paa nye gientagne, skærped

og med Kraft udøvede, kunne vorde i

stand at sætte nogreledes Skranker for

hans Bedragerier. --- I denne henseende

vover jeg, i Følge det høje Collegii Befaling,

for at fræmsette følgende Forslag:

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone