Bibliotek>Historiske dokumenter>De af H.N. Houge's Skrivter
De af H.N. Houge's Skrivter
6552

De af H.N. Houge's Skrivter, som jeg

har faaet Kundskab om, ere følgende:

 1. Sandheds Bekiendelse om Salighed

3 Opl. Trondhiem 1799.

 1. Forsøg til Afhandling om Guds Viisdom 3 Opl. Khavn 1800.
 2. Christendommens Lærdoms Grunde - Khavn 1800.
 3. Den christelige Lære forf. over Evangelierne Khavn 1800.
 4. Om Christnes Strid, Trængsel og Arbeide. Christiansand 1804.
 5. Forklaring over Herrens Bøn, Fader vor.  Christiansand 1804, 4 Oplag
 6. Guds Børns Samtale med Gud  ---  Christiansand 1803.
 7. Den berømmelige Doctor Tauleri Omvendelse  -----  Christiansand 1803.
 8. Doctor Luthers Kathekismus forklaret. ---- ibid. 1803.
 9. Forklaring over Loven og Evangelium -----  Christiansand 1804.
 10. Evangeliske Levnetsregler ---------- ibid. 1803.
 11. Forsøg til en Oversættelse af Bibelen – ibid. 1804. ---

 

Alle disse Houge's Piecer ere af mystiskt   

og sværmerisk Indhold ------- usammenhængende og

fulde af Bibelsprog, som gandske ere udrevne

af deres Sammenhæng og fordrejede: ---- Saa

liden Orden, der ellers findes i disse elendige

Smørerier, saa røbe de dog en ligesaa listig

som fordærvelig Plan, thi egentlig gaaer dette

hele Lærerie ud paa følgende Punkter:

            a. at indbilde Folket at Øvrigheden

                er en ukristelig Øvrighed ----- dette har han

                udtrykkelig sagt i hans Skrifter.

            b. at indprænte Almuen Had og Foragt

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone