Underdanigst
6549

                   Underdanigst p: m:

 

Det Høikongelige Danske Cancellie

har i Scrivelse af 30 Juny s: a. befalet

mig at meddele Oplysning om den Frem-

gang, som Hans Nielsen Houges Sværmerie

har giort i Christiansands Stifft, og tillige

bringe i Forslag den hensigtsmessigste Maade,

hvorpaa dette Onde kunde hemmes.

 

I Følge heraf har jeg dels ved egen

og umiddelbar Undersøgelse i min Kreds,

dels ved strax udgangne Circulærer til alle

Provster og Præster i det mig allernaadigst

betroede Stifft, søgt at erholde de muligst

fuldstændigste Effterretninger, af hvilke jeg

her indsender medfølgende Extract, ledsaget

tillige med en Fortegnelse paa de af nævn-

te H. N. Houge i Tryk udgivne sværmerske

Skriffter, som jeg har kunnet faae Kundskab

om, og mine ringe Formaninger og Forslage

til at standse denne skadelige Sekt's eller

Komplots videre Fremgang.

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone