Bibliotek>Historiske dokumenter>Houges Tilhængere, som skal boe i Bamble Sogn,
Houges Tilhængere, som skal boe i Bamble Sogn,
6548

Houges Tilhængere, som skal boe i Bamble

Sogn, for der at lære at indbinde deres fa-

natiske Skrivter.

 

Molands Præstegield. I dette Kald har Houge og hans Emissarier

ved deres Giennemreiser vel arbeidet paa

at skaffe sig Tilhængere, men efter Sogne-

præstens Hr Michelets Indberetning, er der

ingen, som offentlig bekiende sig til denne

Sect.

 

Tinds Præstegield. Efter den personelle Capellans Hr Heibrochs

Indberetning har Houge i dette Kald samlet

sig en stor Mængde Tilhængere, som især om

Søndagene, efter Kirketienesten, holde forsam-

linger for visse af Almuen.

 

Winje Præstegield. Sognepræsten Hr Monrad indberetter, at Hans

Niels Houge har paa sine Reiser fra Bergen

igiennem Annex Sognet Roeland i adskillige

Huse holdt Forsamlinger og derved draget mang-

foldige af dette Sogns eenfoldige Almue

til sig, af hvilke adskillige, især af Qvinde-

kiønnet, ere blevne nedslagne i Sindet,

sørgende, sukkende og hængende med Hovedet,

ia endog i Klædedrakt saaledes udmærkede

at de iblandt andre deres jevnlige, men af

en fornuftigere Tænkemaade have prostitue-

ret sig. Endeel af hans Emissarier have

og ikke sielden indfundet sig i bemeldte An-

nex Sogn, og der i adskillige Huse for en

Mængde forsamlede prædiket eller, som

Bønderne kalde det, holdt Messe. --

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone