Bibliotek>Historiske dokumenter>en fortvivlelsesfuld Modløshed iblant Fol- ket
en fortvivlelsesfuld Modløshed iblant Fol- ket
6547

en fortvivlelsesfuld Modløshed iblant Fol-

ket. -

 

Sillejords Præstegield.

Sognepræsten Hr Solner indberetter: at Hou-

ge og hans Tilhængere søge 1, at indprente sine

Tilhørere fuldkommen Vished om, at de umid-

delbar drives af Guds Aand, og som en Føl-

ge af denne Læresetning, at alt hvad de lære

og sige ere urokkelige Sandheder. 2, at de der-

efter antaste og nedsætte Religions Lærerne,

ved imod disse at opvække Mistillid i Tilhø-

rernes Hierter. 3, at alle Love og Øvrigheds

Foranstaltninger, som ikke behage den Guddom,

hvoraf Houge og hans Tilhængere besieles,

modsiges, og at disse Modsigelser antages

paa Grund af at de ere skeede af en, som

har Guds Aand. 4, at en sørgelig Modløshed

tydelig udmærker enhver af Houges Prosely-

ter. 5, at de anprise Uvirksomhed i Nærings

Veie; og 6, at dette Svermerie har de mest

skadelige Følger i det huuslige Liv – saasom:

a, Uenighed i Ægteskab, naar Manden ikke vil

følge og antage sin uoplyste og ved dette

Svermerie uvirksom blevne Hustrues Grund-

sætninger og vice versa; - b, Børns og Tieneste-

folks Ulydighed og Opsætsighed imod deres

Forældre og Hosbonden, da disse ofte maa

savne deres Børn og Tienere ved de mest

nødvendige Arbeider, naar en Forsamling

af hine Svermere er bestemt og bekiendt-

giort i Bøigden.

I Almindelighed er det Fruentimmere og

unge uoplyste Mennesker, som da fornem-

lig giøre Anlæg paa at forlokke. Saaledes

har en voxen Datter i Sillejord forladt

forældrenes Huus og er reist til den paa

Eger oprettede Papir-Mølle. Ligeledes er en

ung Dreng paa 11 a 12 Aar sendt til en af

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone