Bibliotek>Historiske dokumenter>Hoved, besvor henne at følge sig
Hoved, besvor henne at følge sig
6546

Hoved, besvor henne at følge sig. Da hun af

Frygt falt i Avmagt, lyste han Velsignelse

over henne og Børnene og løb ud. For at fore-

komme, at han ingen Ulykke skulde begaae,

blev han sat i Forvaring hos Lensmanden,

hvor han i 6 Dage intet nød, og blev ende-

lig aldeles afsindig, saa at der maatte holdes

Vagt over ham. I hans Lomme fandtes et

Hyrdebrev fra Hans Nielsen Houge.

 

Hvidesøe Præstegield.

Sognepræsten Hr Provst Windfeld beretter,

at Houges Emissarier ogsaa have indfundet

sig i dette Kald, og at de, naar de ankomme

i en Bøygd, indbyde Beboerne til at høre

deres Opbyggelses Taler, samt at de have

et stort Tilløb af Almuen.

Den residerende Capellan Hr Storm beretter,

at Hans Houge skal paa sin Reise igjennem

Triungens Annex til Omblie, Sætersdal og

Christiansand, have forført en Ungkarl 26

Aar gammel, ved Navn Ole Egildsen til at sælge

sin Gaard Smeland for 5000rd, som skal

være afleverede til Sectens Samfunds Kasse:

at han paa sin Reise til Sætersdal i Decem-

ber Maaned f.A. har overtalt en Kone i Man-

dens Fraværelse til at sælge ham al hendes

Sølvstads for en ubetydelig Penge – da hun

som et Gudsbarn maatte være tarvelig -;

men at han, da hendes Mann imidlertid

kom hiem, maatte levere Sølvet tilbage og

modtage sine Penge: at det kan bevises,

at han foranlediger Afmagt i Nærings Virk-

somhed, da han og Tilhængerne alt fra 1797

Aars Begyndelse ei allene har forlokket

Folkes Tienere men endog umyndige

Børn paa 11 til 12 Aar; og endelig at han

ved sine Prækener og Skrivter foraarsager

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone