Nedenæs Provstie
6544
          1. Nedenæs Provstie.

 

Holts Prestegield.

                   Hr Provst Thestrup indberetter, at ingen

af Houges tilhængere findes i dette Kald,

eller, saavidt han ved, i det hele Provstie.

 

Arendals Kiøbstæd-

Menighed.

Efter Sognepræsten Hr Krogs Indberetning

findes ej heller nogen i denne Menighed.

 

9. Raabøygdelaugets Provstie.

 

Evje Prestegield.

Sognepræaten Hr Provst Mandall indberetter,

at en Samling af Houges Tilhængere synes at have

fæstet Sæde paa Gaarden Fennefos i Hordnæs

Annex Sogn, hvor de have tilforhandlet sig et

Stykke Jord langs med Storelven, og have der

opført en Saug, et Qvernehuus, og endnu flere

Huse, foruden en stor Bygning, der endnu staaer

under Arbeide, og er bestemt til en Papir-Mølle.

Deres Forhold har vel i Tid omtrent af 2 Aar

været ulasteligt; dog har de af og til, saavel

Mands som Qvindes Personer, givet sig af med

at præke, og hvorved stedse en stor Mængde Menne-

sker har været forsamlet, efterat være derom

underrettet ved Sendebud. Mange saavel i dette

Sogn som i de omliggende Sogne ere indgaaede

i deres Selskab, men paa hvilke Vilkaar vides

ikke. En Mand af Evje Sogn har solgt sin Gaard,

og er med Kone og Børn flyttet til dem. Kiøbe-

summen have de modtaget; men paa hvilke Vil-

kaar er en Hemmelighed. Hist og her skulle de

og være Aarsag til Uenighed imellem Ægtefolk,

og at Børn forlade deres Forældre, tvertimod

disses Villie. Saaledes er imellem Mand og Kone

i Aardals Sogn under Byglands Præstegield Uenig-

heden gaaet saa vidt, at de have været betænkte paa

Skilsmisse, og et Barn i Evje Sogn har forladt

sine Forældre og er tvertimod disses Villie gaaet

over til hine Lærere.-

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone