Bibliotek>Historiske dokumenter>søge paa alle muelige Maader – saavel i Folkes Huse
søge paa alle muelige Maader – saavel i Folkes Huse
6542

søge paa alle muelige Maader – saavel i

Folkes Huse, som paa Veie og Stie – at

hverve Tilhængere.

 

Haae Præstegield.

          Efter Sognepræsten Hr Kastrups Indbe-

          retning ere og mange i dette Kald blevne

          smittede av Hans Houges og hans om-

          streifende Tilhængeres Lære og Skrifter;

          og viser sig for alle hans Tilhængere

          især en fortvivlelsesfuld Modløshed. -

 

      1. Stavanger Provstie.

 

Rennesøe Præstegield.

          I dette Kald findes, efter Sognepræ-

         -sten, Hr provst Heibergs Indberetning,

          adskillige Tilhængere af Hans Houge

og hans Lære. Ei allene hans Skrifter

falbydes i Præstegieldet, men der holdes

og ofte Sammenkomster, til hvilke Al-

muen – ligesom ved Budstikke - opfordres

til Møde, for at høre hvad Aanden maat-

te indgive de omflakkende Apostle at tale.

Især have de den Skik for og efter Kirke-

tienesten at forsamle dem paa og ved

Kierkegaarden for at holde Samtaler,

ja endog at synge Psalmer, og at hverve

Proselyter. Houge har selv adskillige

Gange besøgt Menighederne i dette Kald.

 

Findøe Præstegield

har ingen, som er hengiven til dette

Svermerie.

 

Strand Præstegield.

I dette Kald findes heller ingen. Kun

en eneste Gang har en af Houges Emis-

sarier reist igiennem Annex-Sognet, hvor

han fortalte meget om Houges store An-

læg, og især søgte at overtale Almuen til

at kiøbe hans Skrifter, hvoraf han med-

bragte en Deel. Men dette Besøg har

ingen videre følger havt.

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone