Bibliotek>Historiske dokumenter>Sønner at blive skoleholdere
Sønner at blive skoleholdere
6540

Sønner at blive skoleholdere. På visse Gaar-

de holdes Forsamlinger om hellige Dage; ia med

og ved Udgangen af Kirken samle Sectens

Tilhængere sig efter sluttet Gudstieneste for

at præke. 2 Gange har Houge reist der i

Egnen; hvor han aldeles forgudes og ansees for

en overordentlig Lærer, ia sættes endog ved Siden

af Christus. Hvor han ikke kan komme selv

sender han sine Emissarier. Vel vægrer han

sig for at modtage Offer eller Betaling for

sit Arbeide, dog fordres af enhver hans Tilhænger,

forend de kunne vente sig deres Synders For-

ladelse, at Sammenskud af Penge, der skal

vorde anvendt til det hele Selskabs Tarv.

Af hans Bøger og Skrivter bringes hele Kløver

omkring i Sognet, hvilke ogsaa vel betales.

I øvrigt indgiver hans Lære den mindre oplyste

Klasse af Mennesker Intolerance, Ubarmhiertig-

hed og Haardhed imod enhver; som ikke er af hans

Sect; ligesom den og skal lede til Dovenskab,

Løsagtighed og andre Laster.

 

      1. Jæderens Provstie.

 

Høylands Præstegield.

              Sognepræsten Hr Provst Wessel Brown beretter,

              at Houge og hans Tilhængere har fra Februari

Maaned d. A. havt Adgang i dette Kald, hvor han

med største Velvillighed modtages af Almuen, der

anseer ham, som den anden Luther, og hans Emis-

sarier som de eneste sande Religions Lærere.

De paastaar at deres Lære er en umiddelbar guddommelig

Aabenbaring, som meddeler Sectens Tilhængere   

guddommelig Oplysning til at lære

og at prædike. De lære og at man skal foragte

Verden, d. e. undrage sig fra Arbeide og al verdslig

Haandtering, og kun sige at skaffe Secten Tilhængere.

            

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone