EXTRACT
6537

EXTRACT                                                                                                                                                                                                                                                                                       af de fra  Geistligheden i Christiansands Stift  ind-                                                                     komne  Efterretninger om Hans Nielsen Houge.                              1804             

  1. Mandals Provstie.

Mandals Præstegield.

            Sognepræsten Hr Schelven indberetter: at                                                                         en af Houges Emissarier skal i forrige Aar                                                               have reist igiennem Kaldet og ved den Leilig-                                                       hed skienket et Par af hans udgivne Piecer til                                                                                        de Folk, i hvis Huus de havde Natteherberge; men                                                                                                                                                                                                                                                                               samme skal ikke have virket nogen Sensation.

Oddernæs Præstegield.

            Efter Sognepræsten Hr Provst Schielderups                                                                       Indberetning, har Houge og hans Emissarier kun                                                  faaet liden Indgang i dette Kald; dog have de                                                      indfundet sig paa nogle Gaarde for at prædike.                                                 De eenfoldige iblant Bønderne ere meget indtagne for dem                                   og ansee dem som himmelsendte Apostle, forsyne-                                            de med Aandens overordentlige Gaver. Endeel Bøn-                                     der kiøbe og deres Skrivter.

            2. Lister Provstie.  

Undals Præstegield.

            Efter Sognepræsten Hr Provst Saxes Ind-                                                                beretning er Houge og hans Tilhængere ikke                                                          anderledes(1) der(8) i(9) Kaldet(10) bekiendte(7),          end(2) som(3)                    et(4) blot(5) Sagn(6).      

Wandsøe Præstegield.

            Houges Lærdomme har – efter Sognepræsten                                                      Hr Abels Indberetning – kun fundet lidet Bifald                                                          i dette Kald. Kun to Gange har een af hans Disip-                                                                                     le holdt Taler for en Deel  forsamlede af Me-                                                           nigheden, men uden nogen synderlig Virkning.                                                           Hans Lærdomme kiendes fornemmelig af hans                                                     Skrivter, som er vedlagte til Udsalg.

Lyngdals Præstegield.

            Sognepræsten Hr Holbye beretter: at Houge                                                         og hans Emissarier ere kun lidet bekiendte i dette                                                    Præstegield; at Houge eller een af hans Tilhængere                                      er for nogen Tid siden passeret igiennom Hoved-

           

                                  

                                                                                              

           

                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone