Bibliotek>Historiske dokumenter>deres opbyggelige Bøger
deres opbyggelige Bøger
169-177

deres opbyggelige Bøger, hvilke de kun faaer sielden uddele gra-

tis, hvilket er det Modsatte af Biskop Hansens Opgivende om

dem. Ligeledes haves Data for, at Hauge fordrer Penge-

Sumer af dem, som melde sig hos ham, for at initiere

til Apostel-Embedet, og at dette nægtes dem, naar de ej

kan udrede det Forlangte; hvilket skal have været Tilfældet

med 2de af dette Svermerie forvildede Unge Mennesker fra

Naboe-Sognene. Men hvortil disse Penge anvendes, enten

de nedlægges i den af Hr Biskop Hansen, i hans Afskeds Brev

ommeldte, Heilands-Kasse, eller han beholder dem selv, ere

jeg ikke underrettet.            ---        for at forebygge, at ikke dette

skadelige, og den menneskelige Fornuft vanærende, Svermerie

skulle antendes i dette Præstegields 4 Menigheder, har jeg ikke

forsømt nogen beqvem Lejlighed, deels offentligen, men

isærdeleshed ved private Samtaler, til at giøre mine

Tilhørere opmærksomme paa, hvor aldeles uharmone-

rende dette Uvæsen er med Jesu velgiørende og blide Re-

ligions Aand;             til hvilke Daarligheder, Galskaber og Synder.

Det kan forlede Mennesket; hvilke sørgelige Følger for vor

huuslige og borgerlige Lyksalighed det ville have, om

Smitten greb almindeligen om sig.           Jeg har ved disse

Lejligheder fortalgt Folket hine gyselige Historier, som være

indrykkede i de norske Intelligens-Sedler, og andre sand-

færdige Daarskabs Historier om disse Svermere, og da

alltid med Varme og kjendelig Følelse for mine Til-

høreres Hæder og Lyksalighed raadet og advaret imod Hines

Forførelser.                Tillige har jeg paalagt mine Medhjelpere,

som en væsentlig Embeds-Pligt, hver i sit District, at

holde et vaagent Øje med, at ikke nogen af disse om-

løbende Prædikantere faae Lejlighed og Tilladelse, at holde

Forsamliger i Menighederne og, naar nogen saadan maat-

te indfinde sig, da strax at indberette mig det, paa det

at denne da, som pasløs Landstryger, kunde bringes uden-

for Præstegieldets Grændser, tilbage til sit rette Hjem og

Opholdstæd.             Af disse, tidlig tagne, Forholds-Regler har

jeg i dette Præstegield sporet ønskelige Virkninger. Til min

Glæde har Sværmeriet her, ikke alleneste ingen Næring faaet,

men jeg har endog erfaret hos Folket en almindelig For-

agt og Afskye for dette Uvæsen, og har havt fleere Prøver

paa, at adskillige Forsøg, fra Naboe-Præstegielderne paa

at forplante det her, have været forjæves; ja at endog

en af Hauges sig meldende Apostler, med Haan og Trudsler

blev afviiste; saa han fandt det raadeligst, for at confer-

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone