Bibliotek>Historiske dokumenter>I Følge Hans Høyærværdighed Hr Biskop Blochs Skrivelse
I Følge Hans Høyærværdighed Hr Biskop Blochs Skrivelse
141

I Følge Hans Høyærværdighed Hr Biskop Blochs Skrivelse

af 16de f: M: betreffende Hans Nielssøn Houge og hans Til-

hængere, giver jeg mig den Ære at indberette:

 

At Strands Præstegiæld har hidtil havt den Lykke at blive

forskaanet for Hans Houges og hans Emissairers Besøg; kun en-

gang har jeg hørt at en af disse Mennesker havde taget Veyen

igiennem en Deel af Annex Sognet, hvor han dog ikke opholdt

sig noget; det var efter Beskrivelse en ung Bonde-Dreng fra Øst-

landet, som rosede sig at have i forrige Aar giennemreyst en

stor Deel af Norge og tillige giort en Reyse til Jylland; han

havde fortalt meget om Hans Houges Anlæg og især søgt at over-

tale Almuen til at kiøbe dennes Skrifter, hvoraf han medbragte

en Deel.                    Dette Besøg har ingen Følger havt, ey heller er det mig be-

kiendt at nogen af denne Menighed har yttret Tilbøyelighed at

henfalde til dette Sværmerie, om hvis Beskaffenhed og de Menne-

skers Sinds Stemming, som ere henfaldne dertil, jeg altsaa af eget

Bekiendtsakab dermed ikke kand afgive nogen Efterretning. Til

at hindre dets videre Udbredelse og forekomme dets sørgelige Følger

for enfoldige Menneskers Sinds Roe og Velfærd, troer jeg det virk-

somste og passeligste Middel vil være det: At disse fanatiske Men-

nesker, som nu reise frit om i Bøygderne og forvilde de Svagsin-

dede, blive med strængere Tilsyn forbudne  saadanne Reyser, og

som Lediggængere anholdte og bragte tilbage til deres Hiem og 

ordentlige Beskæftelser.             Naar disse Reyser blive forebyggede,

vil man tillige forekomme udbredelsen af Hans Houges Skrifter,

som meget maae biedrage til at underholde Sværmeriet; thi naar

disse bringes Almuen i Huusene og med megen Ordbram

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone