Bibliotek>Historiske dokumenter>Underdanigst Pro Memoria
Underdanigst Pro Memoria
133

                                   Underdanigst Pro Memoria!

 

 

 

At mange ogsaa i mit Kald ere blevne besmittede ved Hans Nielsen

Houges og Hans omvandrende Tilhængeres udbredte Fanatisme og

Skrifter, maa ieg desværre ogsaa klage over.

 

Fra Egersunds Øen og den største Deel af Ougne Meenighed,

som ere blevne blant Houges Tilhængere, er denne Deres fordærvelige

Lærdom ogsaa kommen her til dette mit anbetroede Haae Kald.

 

Besynderlig den sydligste Deel af Warhoug Sogn, der er Ougne saa

nær, ere ved dette Uvæsen af disse ankomne saa kaldede Propheter

blevne besmittede, ja herved sat udi en høyst beklagelig Tilstand,

da en Fortvivlesesfuld Modløshed sees hos Dem ved Deres ned-

bøyede og hængende Hoveder, samt ved Deres Forandring udi

Deres Udtale, som hos en stor Deel er bleven mumlende, ja særdeles

sørgmodig og ligesom pibende.                       Ieg har særdeles ondt af denne

kiære Ungdom, hvoraf Endeel, som virkelig vare vel oplyste, ere faldne

hen til dette Sværmerie. ----                  Den bedste Maade at hæmme

dette tiltagende Onde, ere effter mine Tanker denne:

 

At Hans Nielsen Houge med sine Tilhængere, hvor De findes, bliver

fra Lehnsmand til Lehnsmand bortført fra Enhver Stædets Egn og Sogn til sit

Stæd, og at De som antager disse Sværmere i Deres Huuse for at

høre Deres smiggrende og høyst skadelige Lære, bliver paa en følelig Maade straffet,

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone