Bibliotek>Historiske dokumenter>farelser i Religionen kand kun bestrides ved Sandheden
farelser i Religionen kand kun bestrides ved Sandheden
121

farelser i Religionen kand kun bestrides

ved Sandheden og dens Fremstillelse i all

sin Upaatvivlelighed, Ynde og Elskværdighed

og ved at gaae frem med en viis og Christe-

lig Tolerance, hvorpaa Denne Høy-fortiente

og gudelig sindede Dr Biskop Balle* haver

givet alle Religions Lærere i sine grundige

Skrivter det følgeværdigste Exempel

især paa en Tiid da Religionens Catastrophe

syntes at være nær i disse Riger. Imid-

lertid da Dette Sværmerie, der først toeg

sin Begyndelse i Thune Sogn ved Fridrichs-

hald, og siden har udbredet sig over Det heele

Norge i alle dets 4re Stifter indtil de y-

derste Egne af Nord Landene, kand medfø-

re Skade for Det borgerlige Samfund,

da det ike utydelig begunstiger Ledigang

opmuntrer til at forberede Nærings

Veye, hvorved saa mange berusede af

sværmerisk Entousiasme have forladt

deres Familier og Nærings Drift for

at agere Religions Lærere snart i en snart

i en anden Egn af Landet, synes Det for-

nødent at Der af Øvrigheden ved hur-

tige og virksome Midler sættes Grændser

for et Væsen der kand have de skadeligste

Følger, om man vilde Lade Det beholde

et frit Løb, og da ieg af Deres Høyædle

Høyærværdighed i Høygunstig Skrivelse

af 16de Julii d: a: paa Grund af Det Kongelige

Danske Cancellies Pro Memoria af 20de Junii

 

 

*  Nicolai Edinger Balle, 1744-1816; biskop over Sjælland 1783-1808;         pliktoppfyllende og konservativ, mild og snill,- og melankolsk med et mørkt sinn. Hans mor begikk selvmord ved å henge seg i kysesnorene.

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone