Bibliotek>Historiske dokumenter>At disse Mennisker slet ingen Høiagtelse og Ære har for den offentlige Lærestand
At disse Mennisker slet ingen Høiagtelse og Ære har for den offentlige Lærestand

At disse Mennisker slet ingen Høiagtelse og Ære har for den offentlige

Lærestand, hvortil de ere blevne forførdte af Hans Nielsen og

Hans Bøger og og tilmed af de omreisende Prædikantere, der med Fliid

søger, at giøre den offentlige Lærestand forhadt og ringe agtet blant

Folket --- ligesom ogsaa nedre Stænder i Staten søges at nedværdiges

af disse afskyelige Sværmere, vist nok i den Hensigt, at deres svær-

meriske Lærdom skal desmeere faae Fremgang blant Folket ----

 

Og som nu just dette er Tilfældet udi mit anbetroede Kleps

Præstegield paa Jedderen: At en Deel Mennisker saaledes ere

blevne forrykte i sit Hoved af Hans Nielsen Houge og de om-

reisende Prædikantere --- Og tilmed, at nogle i saa høi

Grad, ere blevne forrykkede: At de, uvægerlig, har besluttet,

med det første, at vil forlade Huus og Hiem, og reise til

Hans Nielsen Houges Avelsgaard ved Bergen, hvor de

vil fortsette deres Bod-Kamp og Omvendelse --- Og andre af

disse forrykte Mennisker, i min Meenighed søger, paa alle

Maader, at giøre sig Tilhængere; hvorover, de angribe Folk

paa Veie og indsnige sig i Huuse med Tale og Raad til Bod

og Omvendelse efter Hans Nielsen Houges Lære-Setninger

i hans Skrifter --- Følgelig, saa bliver det af største nødven-

dighed at dette Sværmerie blant Folket, med Øvrighedens

Magt, i Tide, maae standses og neddæmpes --- hvis ikke, da

kan det, ved Omløb af Tiden, medføre de aller ubehageligste

Følger og Tildragelser for Landet og hele Statten. -----

 

Og nu, at mine Tanker skal yttres til dette Sværmeries Stands-

ning og Neddæmpelse; da vilde det maaskee ikke blive utienligt:

at enhver Huus-Ejer, under en vis Penge Mulkt til Fattig-Kassen,

bleve forbuden, at huuse og herbergere nogen omreisende Svær-

mer, der tilbød sig at vilde prædike for Folket --- som og, at enhver

Lensmand blev befalet, strax, at udføre en saadan Sværmer af Sognet

til nærmeste Lensmand --- og tilmed, at Hans Nielsen Houges Bøger

maatte blive eftersøgt og frataget sine Ejere --- ligesom ogsaa , at

intet Skrift meere fra Hans Nielsen Houge maatte blive trykt --- og

endelig, at de, i enhver Meenighed, som ere henfaldne til dette Svær-

merie, og søger at drage Andre til Samme, maatte blive paalagt

en vis Penge Mulkt til Fattig-Kassen, eller anden tienlig Straf ----

 

            Kleps Præstegaard den 31de Julii 1804. ----

 

                                                                                  Tlund*

 

 

 

* Tønnes Lund, 1744 – 1819, sogneprest

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone