Bibliotek>Historiske dokumenter>Dag for Districts Rodemester og Medhielper at an- melde en saadan Persons Ankomst og Ophold
Dag for Districts Rodemester og Medhielper at an- melde en saadan Persons Ankomst og Ophold

Dag for Districts Rodemester og Medhielper at an-

melde en saadan Persons Ankomst og Ophold; som begge

strax forføie sig til Stedet, for at besørge saadanne mis-

tænkelige Personers Transport til Skibredets Lehnsmand,

men i Tilfælde af Modstand, strax at lade Lehnsmanden

hente til lovlig Paagribelse og Varetegt, med sikker

Transport til Fogden, som efter Sagens Beskaffenhed

anseer de Modtvillige efter Lovene --- ligesom og Rode-

mesteren --- Medhielperen og Lehnsmannen ved bevislig

Forsømmelse af deres Pligt, efter Anmeldelse af Hus-

verten, maatte for hver Dag være lige Mulct med Hus-

bonden undergivne, og dersom de selv henhøre til

dette Parti; da afsættes fra deres Ombud, og andre

paalidelige Folk indsættes i deres Sted. ---

 

I Tilfælde, at en Hosbonde tillader slige secteriske

Folk at holde Prædiken og Forsamling i sit Huus,

bør hans Navn af Sognets Medhielper og Rodemester

anmeldes til Lehnsmanden og af ham til Fogden

eller Amtmanden, som efter Lovene dicterer en

bestemt Mulct for første Gang, andre Gang dobbelt,

og tredie Gang at være Justitsens Tiltale undergiven.

 

                                   Tredie Punct

Hvorledes deres fanatiske Skrifters Udbredelse blant

Almuen kan standses?

 

Forsaavidt disse Skrifter indeholde Guds Ords Misbrug,

vrange Fortolkninger, og skadelige Grundsætninger,

samt fornærmelige Udtrykke mod Statens første Auc-

toriteter og Lærestanden i Almindelighed,kan man vel

formode at deres Forfatter eller Forlegger bliver at an-

se efter Kgl allernaadigste Forordning om Trykkefri-

hedens Grændser af 27 September 1799. ---

 

Hvorvidt de af Almuen, som ere Yndere og Eiere af

Deres fanatiske Skrifter, kan tvinges til at udlevere sam-

me, drister jeg mig ey til at sige, men vistnok bør En-

hver, som med slige Bøger antreffes, have samtlige Ex-

emplarer forbrudt, og samme afleveres til Stedets 

Sogneprest --- I øvrigt blev det nu som før en Reli-

gions Lærers hellige Pligt, at undervise overbe-

vise og formane sine Tilhørere med al Langmodig-

hed og Lærdom. ---

 

 

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone