Første Punct

                                   Første Punct.

angaaende; hvorledes kan Hans N. Houges og hans Til-

hængeres /: Bøigde-Prædikanternes :/ Omstreifninger og

Proselyt-Syge standses?

 

Da synes det mig retfærdigt og billigt; at bemelte Hans

Houge, som Hovedmand for dette Partie, bliver heftet, hvor

han findes, og paalagt at giøre Rede for, hvorledes han,

som fordum uformuende Bonde-Karel, der selv og

ved sine Tilhængere prædiker Fattigdom og Verdens

Fornegtelse for andre, som Veien til himmelen, kan

have erhvervet sig, saa betydelige Eiendomme og

mangehaande borgerlige Nærings Veie paa forskiel-

lige Steder, som han efter Sigende skal eje og bruge ---

--- og, i Mangel af, at han kan bevise anden lovlig Adkomst,

end frivillige Gaver af een og anden, som han har

hværvet til sin Sect; at disse da, efter lovlig Indkaldel-

se, maatte igien tilstilles deres Gave, saavidt mue-

ligt, efter Afdrag for Rettens Gebühr; men det øvrige

anvendes ad pios uhus*, helst til de Fattiges Beste, særdeles

i det Sogn og Prestegield, hvor saadanne Gaver vare

givne; men ej af Giverne modtagne ------  men Hans

Houge, som Hovedmand og Partie-Giænger i Øvrigt

Justitsens Tiltale og Dom undergiven. ---

 

Hvad de omgaaende Bøigde-Prædikantere angaaer, da

maatte de, som andre Løsgiengere uden lovligt Pass, af nær-

meste Rodemester for Districtets Fattige anholdes og paagri-

bes, særdeles om de befandtes at holde Prædikener i no-

gen Mands Huus, eller at føre med sig hele Pakker af

Houges fanatiske Bøger, og transporteres fra Lehns-

mand til Lehnsmand, og endelig til Fogden eller Amt-

manden, for at straffes enten med nogle Dages Arrest,

eller med en passende Mulct, til det Præstegields Fat-

tig-Kasse, hvor de ere paagrebne. ----

 

                                   Anden Punct.

Hvorledes deres fanatiske Prækener og Forsamlinger

blant Almuen kan standses?

 

Da maatte det være enhver Hosbonde formeent at huse

dem, uden forsaavidt Natteherberge og Huslye imod

Uveir maatte giøre det nødvendigt; men det skulle

være enhver Hus-Vert paalagt, under en viss bestemt

Mulct for hver Dag som herbergerer saadanne, neste

 

* til from avbenyttelse

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone