Bibliotek>Historiske dokumenter>Betænkninger og Forslag til at forekomme og standse det skadelige Sværmerie blant Almuen
Betænkninger og Forslag til at forekomme og standse det skadelige Sværmerie blant Almuen

                        Betænkninger og Forslag

            til at forekomme og standse

            det skadelige Sværmerie blant Almuen,

            som udbredes ved Hans N: Houges Sect.

 

Denne fanatiske Sect begyndte først ved dette Aars

Begyndelse at yttre sig i de sydlige Sogner af Haaland

Prestegield; da der i nogle faae Huse blev holdt Præ-

kener og Forsamlinger af disse omgaaende Bøigde-

Prædikantere, efter foregaaende Berammelse af

Tiid og Sted --- Indbydelse af Husets Beboer --- samt Til-

løb af en stor Hob nysgierrige Mennesker, hvoraf nogle

bleve deres Venner og Tilhængere. --- Vel forføie disse

Prædikantere sig inden faae Dage videre; men efter-

lade sig en Mængde fanatiske Skrifter til Uddelelse

blant Almuen med Anbefalelse af deres Sect, hvor-

ved samme uformerkt tiltager.

 

Vel har jeg betimelig advaret derimod fra Prædike-

stolene i samtlige Sogners Kirker, og som jeg har Grund

til at troe, ikke uden Frugt og Nytte, hvad den største Deel

af disse Menigheder angaaer; men der findes dog over-

alt blant den store Hob Folk, som enten af Enfoldighed

eller Lyst til Sværmerie, og Uorden gaaer over til dette

Partie, der vistnok i sine Følger kan blive skadeligt baa-

de for Staten og Kirken. ---

 

At sige mine ringe Tanker om «hvorledes dette fa-

natiske Uvæsen best kan forekommes og standses»?

da synes mig, at dette Spørgsmaals Besvarelse ind-

befatter efter Sagens Beskaffenhed trende andre, ex:

Hvorledes kan Hans Nielsen Houges og hans Tilhæn-

geres /: Bøigde-Prædikanternes :/ Omstreifninger

og Prosselytsyge standses? --- Hvorledes deres

fanatiske Prækener og Forsamlinger blant Almuen?

og hvorledes deres Skrifters Udbredelse?

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone