Bibliotek>Historiske dokumenter>I Anledning af det Kongelige Danske Can- cellies Skrivelse
I Anledning af det Kongelige Danske Can- cellies Skrivelse

I Anledning af det Kongelige Danske Can-

cellies Skrivelse af 20de Junii h. a. til Hans Høi-

ædle Høiærværdighed Herr Doktor og Biskop

Bloch --- og Hans Høiærværdigheds derpaa grun-

dede Pro Memoria af 16de Julii sidstleden til

Velærværdige og Høilærde Herr Provst Reiner ---

skulde jeg pligtskyldigst herved indberette:

 

Hans Nielsen Houge og hans omvandren-

de Tilhængere have hidindtil ei opholdt sig

i Bakke Præstegiæld, hvorfor her intet vi-

des om dem, uden hvad man fra andre

Steder kan faae at høre ---

 

Til at standse og hindre deres Svær-

meries Udbredelse, maatte fornem-

meligen sørges for, at benævnte Hans

Nielsen ei fremdelses faaer sine Skriv-

ter, som skadelige, til Trykken befor-

drede.                       Aagaardpræstegaard den 4de Septembr:

1804.

 

Indsendt til Velærværdige Herr Provst Reiner

                                               ved

                                                           Emanuel Lund*

                                                          

 

 

* Sogneprest i Bakke

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone