Bibliotek>Historiske dokumenter>I andledning den befalede Betænkning over den tiltagende Fanatisme
I andledning den befalede Betænkning over den tiltagende Fanatisme

 

 

 

 

 

I andledning den befalede Betænkning over den

tiltagende Fanatisme, giver jeg mig den Frihed at

at indberette:  ---

 

Det ved Nielsen Houge udbredte Sværmerie

i de senere tider her i Egnen, synes vel at have til

Hensigt opmuntring til Dyd og Gudsfrygt, men

den giver ogsaa den mindre oplyste Menneske-klasse

virkeligen urigtige Begreber og Fordomme om og

imod sand oplysning, en fornuftig Brug af det

aabenbarede Guds ord, og standse allmenn nyttig

Virksomhed  --- jeg vil ikke endgang tale om att

den har til Formaal at nedværdige Religions Lærerne,

der udraabes for falske Lærere, Bedragere og Siæle-

Mordere, hvilket grundes paa det Beviis at Almuen

maa lønne sine Lærere; nu derimod sige de: tage

ej noget for vor Prædiken; thi de kalde det intet,

at de i nogle Dage lod sig godt beværte hvor de komme

tilligemed med deres tilhørende Følge; ja nogle af dem

lod sig og skydse fra Gaard til anden ---

 

Ogsaa prædiket de en gyselig Intollerance ved at for-

dømme Enhver som ej er af Deres Mening, ja nogle

skal endog vove at fordømme alle forhen afdøde; som ej

have hørt deres Prædiken, hvilket har megen Ind-

flydelse paa den mindre oplyste Almues Mand.

Vel sandt til deres Forsvar beraabe de sig paa: at have

standset Drukenskabs Lasten hos mange, og lod være

de herpaa kunde fremstille Et el: andet Enkelt Exegece

saa maatte man nok spørge: hvad Vinder Menneske-

heden og Moraliteten derved, naar andre skammelige

Laster træder i Drukenskabens Sted?  -----------

 

Saaledes for Ex: Ubarmhiertighed og Haardhed; thi de be-

viise med ikke den mest Nød lidende noget godt, naar,

 

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone