Bibliotek>Historiske dokumenter>ringe Tanker desangaaende
ringe Tanker desangaaende

 

 

 

ringe Tanker desangaaende: Man holde nøye over at Bøygde-Prædikantene            ikke streyfe Landet omkring; under hvad Paaskud, de end kunde foregive;                        Man tillade enhver Mand i Staten at tænke og troe hvad Han vil; men           ingenlunde at indvie sit Huus til hellige Samenkomster; og endnu                                      mindre taale at offentlige Stæder blive Planteskoeler for hin sørgelige               Fanatisme; og ansee alle de med en passende Mulct, som synde herimod.                               Man værne om Religions-lærernes Hæder og Borgerlige Agtelse, ved ikke                               at tillade Denne, der dog er Statens Tiener, offentlig i Skrivter at blive hos                       den mindre oplyste Klasse Mennisker, der dog unægtelig udgiør det største                       Antal af Hans Medborgere, bleve udraabt for en Siælefordærver ---                           unyttig ---  ja --- skadelig Medlæm af Statslegemet; og i øvrigt                                                ikke lade fornuftige Mennisker længere blive satte i Arbeide med at                         trykke saadant aandeligt Vaas, hvoraf vi dog allerede have                                                        en velsignet Forraad. Kort man gribe Sagen and paa en ligesaa                                  fornuftig og læmfældig, som tillige alvorlig og bestæmt Maade, og                                 maaskee der endnu noget kan udrettes til at standse det overhaandtagende       Sværmerie og tilføre saamange af vore Brødre igien tilbage til en                                rigtigere Anvendelse af den sunde Fornuft og Deres korte Tilværelse                                             i denne Verden.

Disse Tanker er det jeg tager mig den underdanige Frihed at forelægge                              min Hr: Biskop til nærmere Overveyelse.

                                                                                              Underdanigst

Huusebøe: Præstgrd: den 2: Aug: 1804.

                                                                                                          PLLund*

 

 

* Petter Ludvig Johansen Lund (Peder Hersleb Ludvig Harboe Lund), 1760 – 1826.         Født på Høyland prestegård.                                                            

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone