Bibliotek>Historiske dokumenter>Underdanigst Promemoria Ifølge Deres Høyædle Høyærværdigheds Circulair
Underdanigst Promemoria Ifølge Deres Høyædle Høyærværdigheds Circulair

                        Underdanigst Promemoria.

 

Ifølge Deres Høyædle Høyærværdigheds Circulair af 16de Jul: sist-                                                           afvigte, tager jeg mig herved den Friehed at anføre Følgende:

Det er en ligesaa virkelig, som sørgelig Sandhed at Hans Nielsen                                      Houges fanatiske Lære har og i Egersunds Præstegiæld giort, for længst,                                          en alt for stor Fremgang. Dette giælder dog især om Ougne Sogn,                                       hvor den halve Deel af Sognets Almue er aldeles forvildet.                                                      Ved min Ankomst forrige høst hertil, kom jeg endog efter at Sognets                   Skoeleholder, istædenfor at forrette            sit Skole-Embede, reiste alle-                                    vægne omkring for at prædikke Houges Evangelium. Det forstaaer                                     sig selv  --  Skoelelæreren fik sin Afskeed, men til Datum har det                                                     ikke været mig muligt at faae nogen i hans Stæd, da endog de                                                     Fædre, der ikke selv ynde denne Lære, dog, for at undgaae Bebrej-                                            delser og Skikaner af den fanatiske Sectes Tilhængere, ikke vil                                                   tillade Deres Børn at blive det.  ----  Visse Gaarde gives                                                             saavel i Ougne som Egersunds Sogn, hvor hellige Forsamlinger                                            især afholdes, Søn og Fæstdage; ja – endog Kirkegaarde og andre                                         offentlige Stæder indvies dertil. Med Almuenes Udgang af Kirken                                                         samle Sæctens Tilhængere sig, og i Mængdens Paahør, lecturerer Lærerens                          Foredrag, der da ikke maae vente sig den mildeste Dom.                                                         

For at see sin Lære destomeere udbredet og befæstet, har                                          forbenævnte Houge, efter min Ankomst hertil, 2de Gange besøgt dette Stæd,          

 

S: T: Hr Biskop og Dr: Bloch.                                                                                               

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone