Bibliotek>Historiske dokumenter>og kastede paa Ilden; Men den sidste brændte ikke
og kastede paa Ilden; Men den sidste brændte ikke

”og kastede paa Ilden; Men den sidste brændte ikke, endskjøndt den

”laae en Time i Ilden; thi Gud viste sin Magt , og Lieutenanten

”fik sin Løn, da han blev saa gal, at han fløy op effter Væggene

”og tudede som en Hund, og saaledes om kom i sin Elendighed.” ---

 

Fremdeles: samme Bogs 4de Cap: om de forføreske Lærere etc Side 53.

 

hvor han strax lægger den vakkre Sætning til Basis for alle de føl-

gende SkjeldsOrd og Beskyldninger: At Lærestanden eller de som

skulle være Præster æaltid har været forføreske ---

Tilskrifftet til samme Bog, hvor han S: 3 og 4 effter nogle contradictori-

ske* Omsvøb siger: at en sand Fornægtelse --- skal bestaae i at

spotte Gud Sjel og Legem, med aandelige og timelige Gaver,

at kjende sig uværdig til alt godt, og derfor avsige all sin Værdig-

hed, at have noget til sin eegen Ære, Nytte og Gavn” ---

S: 7 Forteller han sit prophetiske Kald, hvilket han for 3 Aar si-

den fik paa overordentlig Maade, overeensstemende med Ef: 6 –

og atter til Slutning en nye Tilgift av SkjeldsOrd, Men

og Fordømmelse over Lærerne  og Lærestanden --- Og utalligt

av samme Suurdej. ---

 

3tiæ               Skulle jeg og uforgribelig troe: at Regjeringen uden Sam-

                        vittighed og intolerance kunne, enten ved Bøder eller an-

dre TvangsMidler sætte Grændser for disse Sammen Kal-

delser og Taler paa Kirkebakken, Veje og i Husene; og for

hans Bøgers Udbredelse. ----

 

Og endelig synes det mig et Spørgsmaal: om ikke

Religions Lærerne eller Geistligheden i Almindelighed burde,

paa Grund av sidste Forordning om Trykkefrieheden, tage

til Gjenmæle, og ved en paa deres Vegne beskikket Actor, søge

ham effter Loven for Domstoelen actioneret for hans skammelige

og dumdristige Beskyldninger mod den heele Stand? ---

 

                                                                       Ydmygst av

Aae Præstegaard

d: 18de Septr 1804                                              M. Holbye**

 

                                                           Sognepræst for Lyngdahls Præ-

                                                           stegjeld. ---

 

*    contradictorisk: motsigende, se i sammenheng

**   Michael Holbye, 1760 - 1812

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone