Bibliotek>Historiske dokumenter>Desuden en vældig Tilsætning av bitter galde Sarcasmer
Desuden en vældig Tilsætning av bitter galde Sarcasmer

Desuden en vældig Tilsætning av bitter galde Sarcasmer af Spech-

tarier, mod Lærdom, Philosophie og sund Skrifftfortolkning, mod høy-

ere Stænder, men især mod Lærestanden i Almindelighed.

 

For at see det, og dette Sværmeries flydende Onde hæmmet og

standset, skulde jeg ydmygest foreslaae:

 

1mo   At Præsterne ved beqvemme Lejligheder anbragte en og an-

            den passende Advarsel, saavel mod Sværmeriet, som mod Be-

            drageriet der stikker under, og ledsage disse Advarsler

            med træffende Stæder av Bøger, og med notoriske Kiends-

            gjerninger, der sætte baade Fanatismen og Bedrageriet i

            sit rette Lys ---

2da     Skulle jeg troe det meeget virksomt til dette Ondes Av-

            værgelse, at Hauges Bøger bleve nøyagtig, alvorlig og skarp

            recenserede* i de offentlige lærde Tidender; og at denne Recen-

            sjon* siden av eenhver Præst blev Menighederne forelæst av Præ-

            dikestoelen, som et Beviis for, at de forhen givde Advar-

            sler ere grundede. ----- Man har forhen seet een eller

            anden av Hauges Bøger avfærdigede med en Recensjon av

            nogle faae Ord ---  Men effter mine Tanker maatte Recen-

            sjoner være fullstændig, og udmærke de meest bittre, sværmende

            hykkelske, løgnagtige og vrange Stæder; hvorav allerede Fortalen

            til Bogen No 4 leverer saa stort Forraad, saasom: hvor han fra

            Begyndelsen angiver sit overordentlige Kald, til at prædike Omven-

            delse ---  Skjælden paa de Skrifftlærde Lærere, som forbyder andre at

            lære udenfor Kirken, paa Vejene i Huusene ---  Kalder den op-

            blæste, gjerrige, vellystige, der skal have Deel med Satan. ---

            Særdeles det desperate Stæd Siide 14 og 15 i Fortalen hvor han si-

            ger: «At førend han som Qvinden i Aabenbaringen føder, og

            «førend Dragen bliver nedlagt, vil han sørge for, at faae disse

            «Skriffter vel udspredde iblant Menneskene; men ikke formeeget

            «blandt de forhærdede; thi jeg frygter for at de gjør som en Lieu-

            «tenant gjorde: han toeg effter hinanden sex gudelige Bøger og

 

 

 

 

 

* recensere – anmelde

* Recensjon - anmeldelse

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone