Bibliotek>Historiske dokumenter>Underdanig Erklæring
Underdanig Erklæring

                        Underdanig Erklæring!

 

 

Det er næsten blot af Rygtet, at vi kiendte

Hans Nielsen Houge og hans Tilhængere

inden Biellands Prestegield, da vi hid

indtil vare befriede for deres Be-

søg. Kun een eeneste Familie i

Aaseralds Sogn er mig bekiendt, der

i Nabosognet blev smittet af deres

Særlingers Galskaber, men ogsaa

denne er, saavidt ieg  veed, igien vendt

tilbage til Orden. Endeel af Hou-

ge udgivne og fra Christiansand hid-

bragte Piecer gaar om i Grinnems

og Aaseralds Sogner. De læses uden

at kunne giøre synderlig Skade, da

man af deres mystiske Ripsraps

ikke lettelig skal blive kiendt med

Forfatternes sande Principer. Ieg

frygter ingenlunde at denne Almue,

saa fuld den end er af Sverterie

og religiøse Fordommer, lader sig

vildlede af Hougianerne da deres

maskerte Formends merkantilske

Hensigt ikke er dem ubekiendt.

 

Skulde ieg foreslaae noget Middel

til at standse dette underlige Men-

neskes Uvæsen, vilde ieg dele mig

imellom dette Alternativ: Enten

maatte man lade ham, som godt

mekanisk Hoved og industries

Mand, spille sin Harleqvinade i

Roe, og overlade til Tiden, Præ-

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone