Bibliotek>Historiske dokumenter>Gives, hvoraf et i Evie Sogn
Gives, hvoraf et i Evie Sogn

Gives, hvoraf et i Evie Sogn, der forlade Deres Forældre, og tvert-

imod Deres Villie gaae over til Disse saa kalte Lærere.

 

Da disse, saavidt mig er bekiendt, ere Følgerne af hva der forhand-

les i Deres Samlinger, saa var det meget at ønske, at Dette Selskab,

som stedse forøges, i Tiide maatte adspredes, og dette formeener ieg

underdanigst, best at kunde skee, naar det allernaadigst maatte

belage Hans Majestæt ved en Forordning  at forbyde Dem disse

Samlinger, og i samme tillige at bestemme den Straf, for hvilken

De udsette sig ved at overtræde samme, Hvilken Forordning, foruden

at bekiendtgiøres Dem, tillige maatte oplæses paa Prækestoelene

og andre offentlige Stæder, og formoder ieg vist, at det ville have

en forønsket Virkning, om Almuerne ved samme Forordning

tillige bleve advarede om, ikke at tillade saadanne Samlinger

i Deres Huuse, saafremt De ikke derved vilde paadrage sig u-

behagelige Følger, eller avsees med Straf som Overtræden

af Kongens Bud. -----

 

                                   Evie Præstegaard den 3de octobr: 1804. ---

 

                                                           underdanigst

 

                                                                  P  Mandall.*

 

 

 

* Peter Frederik Grüner Jensen Mandall

                       

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone