Bibliotek>Historiske dokumenter>Underdanigst pro Memoria
Underdanigst pro Memoria

Underdanigst pro Memoria!

 

I anledning af Deres Høyærværdigheds Pro Memoria af 16de Juli

d: a: grundet paa det Kongelige Danske Cancellies Skrivelse

af dato 20de Juny sist afvigte, betreffende Hans Nielsøn Houge

og Hans omvandrende Tilhængere m: v: skulde ieg herved under-

danigst melde:

 

En Samling af bemelte Hans Houges Tilhængere synes at have

sat fast Foed paa Gaarden Fennefos i Hornæs Annex under det

mig allernaadigst anbetroede Evie Præstegield. De have paa be-

melte Gaard tilforhandlet sig et Stykke Jord langs med Stor-Elven,

hvor de have opført en Saug, et Qverne-Huus, og endnu fleere

Huuse, foruden en stor Bygning; der nu staaer under Arbejde, og

er bestemt til enPapiir-Mølle.               Deres Forhold har, i en

Tiid af omtrent 2. Aar, har vel været sædeligt og ulasteligt;

men fra og til har De, baade Mands- og Qvindes-Personer, givet

sig af med at præke, som De kalder det, og hvorved stedse en stor

Mængde Mennisker ere forsamlede, som i forvejen derom ere

blevne underrettede ved Sendebud.              Man siger og, at mange,

baade i dette og omliggende Sogne, ere gaaet over i Deres Sel-

skab, men paa hvilke Vilkaar, vides ikke med vished, og Rygter-

ne herom kan man vel ikke troe i det hele. En Mand af Evie

Sogn har imidlertiid solgt sin Gaard, og med Kone og Børn flyt-

tet til Dem. Kiøbe-Summen heder det, at De have imodtaget, men

paa hvilke Vilkaar, er for Tiden en Hemmelighed. Der tales og

om; at hist og her, i sær i det nærhærliggende Aardals Sogn

under Byglands Præstegield, ere Spliid og Ueenighed ved Dem op-

vagte imellom Mand og Kone, der har gaaet saa vidt, at Disse

end og har været betenkte paa Skilsmisse. Børn skal de og

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone