Bibliotek>Historiske dokumenter>Forordning er straffældig
Forordning er straffældig

Forordning er straffældig. Der var dog ogsaa meget vundet, om han intet

maatte trykke af egen Composition uden Censur; kunde det kun tillige

forebygges, at han ei tog sin Tilflugt til Pseudonymitet ; da de mange

der have overdenget ham deres Formue, nok ogsaa ville laane ham

deres Navne.

 

S. T. Hr Biskop Hansen har skrevet en liden Afhandling om Fanatis-

men.  Den er skrevet for Lærere, og ikke for Almuen. Vel er det

sandt, at for Sværmeren og den aldeles Vankundige ere fornuftige

Grunde omtrent det samme, som Lys for den Blinde og Lægedom

for den Døde; men som Præservativ=Middel for mange, der endnu

ei ere befængte, mener jeg det vilde være tienligt; om der til Al-

muen blev gratis uddelt et lidet Skrift i den Anledning, forfattet

aldeles efter menig Mands Fatte=Evne, og med Hensyn til hans 

Religions Begreber. Eller – om en nye Forordning mod Fanatismen

udkommer, og dens Præmisser som sædvanlig indeholde dens Grunde,

fremsatte i et lyst og faderligt Sprog, da troer jeg, at dens al-

mindelige Uddelelse vilde være gavnlig, ei allene ved Fornuftens

Magt, men ogsaa for medelst den Høiagtelse og Kierlighed i et norsk

Folk, i det hele betragtet, har for sin Konge.                        Man kunde herimod

indvende Opstander i Bergens Stift i Anledning af Extra=Skatten; den

i Nedenæs Lehn af Christian Lofthuus den i Ryfylke Fogderie af Knud Syve,

og den i Leirdahl i Anledning af Militair Tienesten; men neppe var no-

gen af disse Insurrectioner* stilet mod Kongen, men mod underordne-

de Øvrigheder, af hvilke Folket indbildte sig at være vilkaarlig behand-

let, uden Kongens Villie og Vidende. Det er altsaa vigtigt at overbe-

vise Folket om hvad der er, og at det virkeligen er Kongens Villie.

 

Jeg beder Deres Høiærværdighed undskylde, at jeg om denne Sag har sagt

baade saa meget og saa lidet. Mænd med større Duelighed og mere Bekiendt-

skab med Sekten ville ved deres Erklæringer giøre disse mine Tanker

/: som formedelst  mange Embedsforretninger og Reiser i disse Dage i dette vidt-

løftige Kald ere nedskrevne i Hast :/ overflødige. Jeg skrev dog dette, fordi

det var Pligt, og jeg tænker som Lysiteles hos Plautus**: Gravius erit

tuum unum værbum ad eam ram, qvam centum mea.

 

Lille Øyestad d: 11te Aug: 1804           .                                              underdanig

                                                                                                                      H: J: Grøgaard

                                                                                                  Resid. Capellan til Øyestad

S. T. Hr Biskop Block

 

 

* Oppstand

** Titus Maccius Plautus; d. 184 f. Kr.; romersk skuespillforfatter

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone