Bibliotek>Historiske dokumenter>Ligesaa frie, som Tanken selv, har jeg, for min Deel, aldrig kundet begribe
Ligesaa frie, som Tanken selv, har jeg, for min Deel, aldrig kundet begribe

Ligesaa frie, som Tanken selv, har jeg, for min Deel, aldrig kundet begribe; li-

ge saalidt som at Villiens Yttring skulde være lige saa frie som Villien.

Menneskets Religionsmeninger ere frie som Menneskets Aand; men at præke

er Handling, og Handlinger kunne og bør indskrænkes ved borgerlige Love inden

de Grændser, som det almindeliges Vel udfordrer. Det er nyelig forbudt

akademiske Borgere, undtagen under visse Vilkaar, at træde frem som offentlige

Religionslærere; og skulde det være Hans Hauge og hans Proselyter tilladt?

Men Hauge præker ikke allene, han er ogsaa Hoved for et talrigt Selskab, hvil-

ket trækker ud fra sit Kald, og hvis Formue samles i en Kasse under hans Regie-

ring, og man siger uden Vederlag for den som maatte forlade Selskabet igien.

Hans Tilhængere skulle desuden have foretaget sig adskillige Afsindigheder, som

følger af det Sværmerie han har indpræket dem.               Hans Proselytmagerie kan

ansees at have vigtige Følger ikke allene i religiøs og moralsk Hensyn,

men ogsaa i politisk. At Regieringen har Ret til at forbyde ham, hans

Tilhængere og enhver anden deslige Foretagender, naar de ere saa øiensynli-

gen skadelige, synes mig uden al Tvivl; og det forekommer mig tillige, som

om en Gientagelse af ovennævnte Forordning, forfattet med vor Regierings

Viisdom, og modificeret efter nærværende Tid og Omstændigheder vilde væ-

re et Middel til nogenledes at standse dette Onde. Men med de viiseste Lo-

ve kan en Stat synke til Uorden og Ulykke. Forordningen maatte paa det

nøiagtigste overholdes. Tvangsmidler maatte den nødvendig foreskrive,

og disse ville holde Middelveien mellem romersk-katholsk Grusomhed, der

frembringer Martyrer og Proselyter af Martyrernes Blod; og paa den an-

den Side svag Skaansel, der frembringer leende og frække Overtrædere.

Piinsler, Penge = og Ære = Straffe vilde nok være lige utienlige; men

derimod forekommer det mig ikke upasselig, at enhver saadan Pro-

selytmager blev stukken under et gevorben Regiment; om han havde

Legeme dertil, og hvis ikke, da sat i et ArbeidsHuus, eller i Mangel

af saadant, i et Forbedrings Huus. En meget nøiagtig og streng Op-

sikt over Reisende og deres Pastor vilde nok ogsaa være nødvendig.

 

Da Hans Hauge allerede har handlet tvertimod Kongl: Anordninger, saa

fortiener han at drages til Ansvar derfor. Jeg tvivler meget paa, at han kun-

de bestaae mod en juridisk Undersøgelse foranstaltet overalt hvor han har

erhvervet sig Tilhængere. Dersom Hans Majestæt konstituerede enhver

Foged og Sorenskriver til en Undersøgelses Commission hver i sit Distrikt,

saa vilde han bedst kiændes, hans Tilhængeres Tal vilde nogenledes opda-

ges, de skadelige Følger hans Lærerie allerede har havt vilde bedst over-

skues, og der vilde vist /: som man siger :/ lægges for Dagen saadanne Ting,

der vilde giøre ham meget  straffældig. Hvad hans Skrifter angaaer,

da skulle de indeholde Udladelser, hvorfor han effter sidste Trykkefrieheds

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone