Bibliotek>Historiske dokumenter>Hvad Forslag til at standse og forekomme dette Onde angaaer
Hvad Forslag til at standse og forekomme dette Onde angaaer

Hvad Forslag til at standse og forekomme dette Onde angaaer , da

gruer jeg saare for at vove mig ud paa et Dyb, der er saa fuldt af

Vrag. Der har saa ofte været arbeidet paa at standse religiøse Sekters

Udbredelse, og oftest øste man Olie i Ilden. Den beleiligste Tiid er

allerede forbi, og maaskee det er næsten for sildigt at luge dette Ukrud.

Havdeman ikke i Aggershuus Stift anseet Hauge alt for ubetydelig,

da han begyndte; men derimod strax med Viisdom og Kraft modarbei-

det ham, saa havde man ikke nu behøvet at verdige ham mere Opmærk-

somhed, end han kunne synes værd. Havde Forordningen af 13 Jan: 1741,

der neppe er gienkaldet --- Dog, Spørsmaalet er ikke hva der bur-

de have været giort, men hva der nu er det bedste at giøre. Jeg

nøder til at tilstaae min Uformuenhed til at besvare dette Spørsmaal,

der er vanskelig baade in genera, og nu in specie, da jeg saa lidet

kiender til denne Sekt! Men, for ikke at sige intet, vil jeg forsøge

paa at sige noget, og ønsker at dette Noget ei maatte være Intet.

 

Var der ikke et sørgeligt Mørke i Almuens Religions Begreber, da

havde Hans Nielsen Hauge ingen Tilhængere faaet. Men mod Mørket

er Lyset det eneste Middel. Mod dette Sværmerie, og ethvert Mørkets

Misfoster tiener alt, hvad der befordrer Almeenoplysningen /: den

nemlig, der er nyttig og nødvendig og passende :/ saa som: At oprette Skole-

holder=Seminarier i Norge paa flere Steder: Paa flere Maader at skaffe

Almuen nyttige Bøger i Hænde, hvorved tillige maatte  sørges for, at me-

nig Mand baade kan læse, og vil læse --- Det første ved et forbedret Skole-

væsen --- Det siste ved at skaffe ham helst i Begyndelsen Bøger, der meer

ligne Melk, end stærk Føde: Ved at indføre bedre Lærebøger: Ved den

evangelisk-kristelige Psalmebogs almindelige Indførelse, og næsten kun-

de jeg ønske ved Kongebud en vis Tid bestemt, inden hvilken den

overalt maatte være indført: Dog tillige, som nu, tilladt enhver Menig-

hed at begynde strax: o. s. v. At befordre Oplysninger er vel det

visseste Middel, men hvor langsomt! og her synes hastigere Red-

ning nødvendig. Jeg vil altsaa nævne nogle, som maaskee ville

virke inden kortere Tid.

 

Hans Hauges og Consortes Fremgangsmaade er stridende mod

Forordningen af 13 Jan: 1741, og denne synes at være glemt i de

Egne især hvor han begyndte; eller --- Tolerance har lagt den til side.

Enver Dyd, naar den overdrives, ophører at være det --- Tolerance

ligesaa vel som Religionsiver. At Tankens Yttring skulle være

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone