Bibliotek>Historiske dokumenter>1804. Sognepræst Schelven innberetning om H.N. Hauge Mandal.
1804. Sognepræst Schelven innberetning om H.N. Hauge Mandal.

Dokument 10.

 

1804. Sognepræst Schelven innberetning om H.N. Hauge    Mandal.

 

Høiædle Høiærværdige Hr Biskop!

 

Personlig at opvarte Deres Høiærværdighed efter Ankomsten til Christiansand var ikke allene min  Pligt; men tillige mit ivrige Ønske, da jeg derved kunde faae Leilighed til at blive kiendt af en Mand, om hvilken Rygtet har sagt mig saa meget godt og ædelt.

Men da deels Veiens Længde, deels endnu mere min svage Helbred for nærværende Tid nægter mig denne Lykke, ville Deres Høyærværdighed tillade, jeg herved giver mig den Ære at lykkønske Dem med den vigtige Post, paa hvilken det har behaget Forsynet at sætte Dem. samt at tilbede Dem Held og Velsignelse til at stifte  i Deres vidtløftige Virkekreds alt det gode som  Deres Hierte visst nok attraaer. 

 

 

Angaaende det Spørgsmaal, De har behaget at fremsætte om Constitution til at betiene Stifts

Provstiets Forretninger, maae jeg tage mig den Frihed at melde, jeg ikke allene ingen Lyst har til at paatage mig denne Byrde; men vil endog, paa Grund af min svagelige Forfatning, frabede mig samme.

 

I Anledning af det Kongl Danske Cansellies Skrivelse under 20 f: M:,  angaaende den berygtede Sværmer Hans Nielsen Houge og hans Tilhængere, være det mig ogsaa tilladt herved at indberette, det min Menighed endnu er saa lykkelig, intet at kiende til denne Mand eller hans Læresetninger. I forrige Aar skal en af hans Emissarer have reist henigiennem og ved den Leilighed skiænket et Par af hans udgivne Piecer til de Folk, i hvis Huus han havde Natteherberge, men jeg har siden ikke merket, at dette har i denne Egn frembragt nogen Sensation. Saadant Uvæsen dæmpes uden Tvivl aller bæst ved at begægne  det med Ringeagtelsen nog endnu bedre ved Oplysnings Udbredelse iblandt Almuen.

Til Slutning anbefaler jeg mig i Deres gunstige Bevaagenhed, under Forsikring, jeg stædse vil bestræbe mig for at findes værdig den Ære og Lykke at kaldes

 

Deres                                                                                                                                                                                                      Høiædle Højærværdigheds underdanige Tiener

 

Mandal den 21de Julii 1804.                        

                                                                                       J C Schelven                  

 

 

Mandal Provstie

Hr Schelven

Sognepræst til Mandals

Præstegield

 

 

( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L 0008   C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser,  )

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone