Bibliotek>Artikler>Rettssaken mot haugianere i Kristiansand Byrett i året 1806
Originalt brev  skrevet av Hans Nielsen Hauge på vei til Hitra i februar 1802
Originalt brev skrevet av Hans Nielsen Hauge på vei til Hitra i februar 1802
2024-04-05
Rettssaken mot haugianere i Kristiansand Byrett i året 1806
Hans Nielsen Hauges nære medarbeidere i Kristiansand !

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg50002877500254

Kristiansand Byrett, SAK/1223-0001/F/Fa/L0021: Bytingsprotokoll nr. 19 med register, 1805-1808, s. 243b-244a

Anno 1806 den 12 Novbr. blev i anledning Stiftets Ordre af forgaars Dato en extra Ret holden paa Stadens Raadhuus og administreret ved Byefoged Lahn samt de 2de udnævnte Laugrettesmænd Ole Weybye og Anders Helstad, for at optage det i Ordre ommeldte, av Commissarien udi Undersøgelsesforhøret over arrestanten Hans Nielsen Houge  forlangte Undersøgelsesforhør over de av bemelte Hans Houges Tilhængere, som her i byen skal opholde sig, men  da Protokollen blev ført ved  Byeskriveren kontoirbetient O. Svensen. Hvor da-  til Indtagelse udi denne Akt blev fremlagt og oplæst den paaberaabte Stiftets Ordre, Commi; Skrivelse til Stiftet af 31 f: m:  Det Kongl. Commissarium af 16 Novbr. 1804 og Byefogedens Indkaldelse til alle vedkommende for at møde her i dag samt 2de Extracter, begge udskædde af Commis. Justitsraad Collett og Raadmand Ingstad under 31 f:m :  den ene en af endeel Commissionen tilsendte Documenter  i forhøret over Hans Nielsen Houge, for saavidt Christiansands Stift kunde vedkomme, og den anden af det ved Commissionsforhøret passerede , ligeledes for saavidt Christiansands Stift betræffer, hvilke 2de siste Capt.  findes dette forhør i originali vedhæftet- 
Af de indkaldte fremstod 1) Ole Eyelsen, i mellem 21 og 25 Aar gl for nærværende Tiid boende paa hans eiende Gaard Eeg under denne Byes Jurisdiktion; han forklarede:  at være fød i Gievedahls annex i Ombli Præstegiæld under Raabøigdelaugets Amt, 
Paa Skiftet  efter hans afdøde fader Eyel Olsen samt moder Signe Svensdatter, som begge døde for 7 Aar siden, fik han, som eneste Søn og Odelsbaaren Gaarden Smeland i brug og til Eiendom. 
 Hvilken gaard han brugte i 1 Aar, hvorefter han bortsatte bemelte gaard mod afgifts svarelse i 3 Aar , som  skede af den Aarsag at han som ugift og ungt menneske ikke saae sig i stand til at bruge gaarden til sin fordeel;  da de 3 forpagtningsaar var forløbne  solgte han gaarden til Bonden Arne Nicolaysen Omland for 5000 RD, som nu til næste foraar bliver  3 Aar siden , hvorefter han flyttede  her til Christiansand og kiøbte gaarden Eeg med tilhørende Teglværk af nuværende Præsident i Christiania Justitsraad Bull for kiøbesumma 2800 RD.- For 3 Aar i Vinter siden blev han første gang kiendt med arrestanten Hans Nielsen Houge, i  medens denne paa samme Tiid var her i Kristiansand, paa hvilken Tiid Depontenten endnu ikke havde solgt hans eiende gaard Smeland -
Anledningen til den med Hans Houge fra begyndelsen af skeds Samtale var den som Deponenten var given af Houges Rygte og hans udgivne Skrifter. 
Hvorefter Deponenten af Byefogeden blev tilspurgt.
1 Om han nogen sinde havde tænkt paa at sælge sin gaard Smeland, førend han talte med Hans Nielsen Houge? 
Resp: Nei, han var ikke ganske bestemt til at sælge Smeland førend han havde talt med Hans Nielsen Houge  

side 256 - men at Hans  Houge talte til ham om at gaarden var til sals, bestemte Deponenten sig til at kiøbe samme
2 Blev der ikke mellem Dep: Og Hans Houge talte om noget Fællesskab udi bemelte gaard Eeg ? 
Resp: Nei.
3 Om Hans Nielsen Houge eller noen af hans Tilhængere i mindste maade  have lod eller deel i gaarden Eeg? 
Resp: Nei, Dep eier benævnte gaard med Teglværk uden deltagelse af nogen i Overensstemmelse med hans derpaa erholdte Skiøde.

4 Om ikke Hans Houge paa nogen Maade har overtalt, forledet eller forlokket Deponenten til at sælge gaarden Smeland eller kiøbe Eeg ? 
Resp: Nei, verken Hans Houge eller andre herved noget slags Motiv enten overtalt eller forledet Deponenten til  det  omspurgte, der var Deponentens egen frie Villie;   Aarsagen til at han solgte Smeland var som forhen forklaret at han som ugift ikke saae sig i stand til at bruge gaarden Smeland især da samme jordbund var saa vislig til Sæd , at dens brug ikke svarte Regning

5 Hvorledes kan da Deponenten nu bruge gaarden Eeg, da han endnu er ugift ? 
Resp: Joe fordie gaarden Eegs brug  svarer  langt bedre Regning for Deponenten end hans forhen roede

6  Har Deponenten aldrig været tilstæde udi Hans Nielsen  Houges eller dennes Tilhængeres Samlinger ved gudelige Samtaler ?
Resp: Nei, Depont :  havde ikke bievaanet nogle gudelige samlinger hvor Hans Houge selv havde været tilstæde, hvorimod  Hans Thorsen Bakkerud , Thomas Pedersen fra Tinns Præstegield i Nummedahl og en Ole Dramserud var paa gaarden Smeland  i medens Deponenten eiede samme  og holdt gudelige taler , der  ogsaa Deponentens  grande Aslak Taraldsen Smeland og dennes Huusfolk var tilstæde som Tilhørere førend den Tiid  havde den omforklarede Thomas Pedersen været et par gange paa  gaarden Smeland i nærværelse af Dep: hans Tienestefolk saavelsom  hans grande Aslak Taraldsen og tienestefolk, for at holde gudelige Taler, ved hvilken leilighed det var at Dep fik først bekiendtskab til Hans Nielsen Houge og hans lære. 

7. Har Deponenten enten været anmodet af Hans Nielsen. Houge eller dennes Tilhængere eller har Deponenten umiddelbar lovet at give eller giøre gaver    til Bogtrykkeriets Indkjøb her i Byen. Hauges gudelige Bøgers Trykning eller i nogen anden henseende der kunde henføres til H. Houges og Tilhængernes fordeel ? 
Resp: Nei, Dept. har i  omspurgte tilfælde verken været anmodet om  eller giort noget lov udenfor saavidt at han af og til har forsterket Hans Thorsen Bakkerud  med endeel Penge hvoraf endnu denne skylder ham nogle hundrede Rigsdaler, for hvilke aktpaa Dep- te just ikke har forsynet sig med noget skriftlig Beviis, men er dog ganske vis paa at faae Pengene tilbage.

( Tirsdag 14. november )
Fremstod derefter Hans Thorsen Bakkerud , 32 år gl, fød paa Gaarden Klungsæt i Næs Præstegiæld paa Hedemarken, hvis forældre ere  faderen  Bonden Thor Larsen og moderen Mari Hansdatter som begge lever som føderaads folk. Da han var 24 år gl. blev han Soldat ved Væstre Hedemarkske InfanteriKompagnie, der commanderendes af Capt de Place, hvor han tiente i 6 Aar, han logerede imidlertid 2 a 3 Aar paa Gaarden Bakkerud i forbemelte Sogn, og ernærede sig med at giøre Skæde - og malerprofessionen
Den første gang Dep. Blev kiendt med Hans Nielsen Houge, skede for omtrent 6 Aar siden, da denne kom reisende, saavidt Dep veed nordenfra Tronhiem, til Gaarden Bakkerud hvor der om aftenen i nærværelse af hel deel forsaml. Almue da Hans Houge holdt gudelige samtaler og forelæsninger til de forsamlede. Aaret derefter var ligeledes Hans Houge tilstæde paa Bakkerud paa tilbage  reisen ifra Grundsæt market der han ligeledes holdt sine gudelige Samtaler hos  Deponenten og de flere der forsamlede. Deponenten havde allerede foruden han hørte Hans Houges Forelæsninger, læst hans Skrifter, hvoraf Dep: havde lært at kiende Houge,

Deponenten blev derefter tilspurgt :
1. Hvad var første anledning til at han flyttede hertil Christiansand ?
Resp: Oprindelsesvis blev han af sin Huusvært Otter Bakrud anmodet om at reise til Egers Papirmølle for der at giøre en og anden indretning i skæder - og malerarbeid, hvorpaa Deponenten for omtrent 5 Aar siden reiste til benævnte Papirmølle, hvor han  en  Sommer Arbeidet paa møllens Hiulværk m.m.  Under hans ophold paa Eger kunde det adskillige hænde at saavel Deponenten selv, som flere af hans Bekiendte paa Eger vare forsamlede hos hinanden især om aftenen, da der bleve holdt Opbyggelse Taler tiende til Guds Ære og Menneskets nytte, hvortil de bekiendte sig deels af Bibelen og deels af gudelige Bøger, hvis Trykning og Udgivelser af Hans Nielsen Houge var ansøgte.

2. Har Deponenten kiøbt Bogtrykkeriet herpaa Stædet og af hvem, samt for hvor lang Tiid siden ?
Resp: I Aaret 1803 til Mikalis tiden, fik Deponenten skiøde paa dette Stæds Bogtrykkerie som han eier , af dets forrige eier Raadmand Michael Glückstad, for købesummen 5900 rd.
3. Har Deponenten betaler købesummen? 
Resp:  For paa 1300 rd nær, som resten af den udstedte Obligation til Sælgeren.

4. Er Deponenten tilfalde  nogen Arv eller paa hvad maade har han erholde de Penge som han betaler for Bogtrykkeriet ? 
Respo: Han har intet annet været og med sin skæder og malerprofession for han ikknu fortjent nogle faae hundrede Rigsdaler. I øvrigt har han til Bogtrykkeriet indkøb bleven forstvaget ( side 257 )  Penge af mig og andre, saasom af Tellef Bakke i Drammen 1200 rd, af Anders Vold i Vangs Sogn paa Hedemarken  ja 800 rd, af næstforstaaende afhørte Ole Eyelsen 600 rd. Paa hvilke Summer han dog har afbetalet en dele af den fortieneste han har haft af Bogtrykkeriet i den Tid han har eiet det og desuden han har laanet af en og anden, Hvis kammer han for Tiden ikke kunde være der.


5. Hvad var det som gav Dep: anledning til at kiøbe Bogtrykkeriet ? 
Resp: Efter at det hadde rygtedes at Bogtrykkeriet vil her være til sals, så talede Hans Nielsen Houge og flere med Deponenten om at denne skulle kiøbe det, formedelst det fordeel man ventede at Bogtrykkeriet, især forestillede Hans Houge Deponenten at det faldt han saa kostbar at lade sine gudelige Skrifter trykke i Kiøbenhavn, og dette samt de adskillige Løftter Deponenten gav ham om Pengelaan var anledningen til at Bogtrykkeriet af Depo. Blev kiøbt.

6.       Hans Nielsen Houge dennes Broder Ole Nielsen eller andre af Hans Nielsens Bekiendtere noget uti Bogtrykkeriet det være sig enten etter Skriftlig eller Muntlig akkords ?
Respo: Ingen af de omspurgte ved det aller minste udi Bogtrykkeriet som en og alene tilhøre Deponenten i følge det Skiøde, ikke heller er der foregaaet nogen muntlig eller skriftlig kontrakt, hvorefter at Hans Nielsen Houge eller hans Bekiendtere og Tilhængere desudi skulle faae mindste Lod

7. Har Deponenten nogensinde lært Bogtrykker Kunsten ? 
Respo: Nei !
8. Hvorledes og med hvad fordeel kan han da afsætte samme ?
Respo: Han har foreskrevet en Factor fra Khavn, ved navn Christopher Andersen Grøndahl, som forestaaer Bogtrykkeriet.

9. Hvorfor er Raad M. Glückstads navn paa dette Stæds værelses Kontoirs  Ugens Efteretninger anført som Udgiver ?
Respo: Da Deponenten 2de Gange har ansøgt Kongl. Privilegium paa Bogtrykkeret men ikke avholdte samme, så har Sælgeren bemt. Raadmand Glückstad tilladt Deponenten at anføre sit navn som Udgiver paa omspurgte Efterretninger indtil Kongl. Privilegium  blever avholdt.  I anledning af næstforstaaende Ole Eyelsen 

10. Deponenten blev tilspurgt om han medens  Ole Eyelsen boede paa Gaarden Smeland i nærværelse af Thomas Pedersen fra Tune og Ole Dramserud m: fl:  for ved holdt gudelige Samtaler i nærværelse af de der forsamlede ? 
Respo: For han kunde ikke nægte at han medens Ole Eyelsen beboede Smeland kom omspurgte hende om aftenen i følge med de omspurgte 2de Personer for at tage Nattqvarter og næsten paa bemeldte Gaard da det var holde om aftenen, men der ikke holdt andre slags gudelige Samtaler end fik faae de                  tilstedeværende,læste sin Aftenbøn af en gudelig Bønnebog, hans ærende var samme Tid at reise hertil Christiansand, da han kom fra Eger, det er omtrent 4 Aar til Vinteren siden, og var hans ærende hertil at handle om Bogtrykkeriet.


11. Om ikke Indtægterne af Bogtrykkeriet tilflyder nogen intens …….. eller Fællesskabs koste ? 

Respo: Nei, ligesom Dep. Selv er en Bogtrykker at få tilhøre ham og.      All den Indtægt, samme kan give af sig 

12. Om der imellem Deponenten og hans Bekiendte er oprettet nogn Fællesskab     og under hvilke                         ?

Respo: Nei, aldeles ikke .

13. Har Deponenten faaet afskeds……  som Soldat fra det Regiment med hvilket han har staaet ?
Respo: Ja, i afreiste Dommen har han faaet Sessions paa fra de Militaire.

14. Hvad veed Dept: til Oplysning om Hans Houges omflakken ved at holde gudelige taler for almuen ?

Respo: Selv havde  Deponenten ikke hørt andre Forelæsninger af Hans Houge end af de ham omforklarede, men Rygterne havde             og fortalt ham om Houges        og gudelige taler for almuen paa andre Stæder.

15. Opholder Hr Hans Simonsen Aases Datter endnu hos Dept. I Bogtrykkeriet, og ved hos lovlighed kom hun til ham ?
Respo: For 3 Aar siden kom omspurgte Pigen  ved navn Marte Hansdatter i Deponentens Tieneste og blev  commanderet af Tellef Bakke i Drammen, hun tiende ham i 1 Aar, og derefter reiset hun til sit fødested Eger hvor hun blev gift med ungkarl Morten Horten paa Eger, hvor hun nu opholder sig.

16. Om Deponenten veed at Hans Houge eller en af dennes Tilhængere har forlokket folkets børn til at forlade sine forældres Hus for at reise omkring at holde Opbyggelsestaler eller deslige ?

Respo: Nei, det viste han aldeles ikke

I anledning af Commissionenens 383 Qvæstion til Hans Houge uti Extract 31 f:M.: blev dep.  Tilspurgt om nu afdøde Ole Olsen Løeberg af Elverums Præstegield desforuden hans død har leveret noget kapitel til Dep: eller hans Bogtrykkerie, og om Dep: i saa maade har gjort egen paafordeling i den afdødes  ………

Respo:  Deponenten havde verken        eller talt med den omspurgte Ole Olsen og endnu mindre havde giort nogen paafordeling om Penge i
Hertil har ingen anledning havde havt, kun erindret  rygte fortalt Deponenten at bem: Ole Olsen kort før sin død skulle have bestemt sig til for egen regning at betale et af Hans Nielsen Houges udgivne Skrift Bibelanmærkning         , trykket her i Bogtrykkeriet, hvorom dg intet blev handlet formedelst Ole´s paafulgte Død, hvorimod bemt skrift  for Guttorm Havtorns …….          Hallingdal, blev paabegyndt at trykkes her i Bogtrykkeriet, men efter at 15 a 16 ark var færdig blev samme  tilligemed flere confisquerede at Stædets Politiemester, hos hvem disse: fl. Skrifter endnu er bevarende
18. Om Deponenten kan opgive hvilke flere Personer ved Hans Nielsen Houge der han har talet eller læst offentlig ved Andagtssamlinger ?
Respo:  For nærværende Tid kunde Dep ikke erindre  andre end Ole Simensen Berg af Stange Sogn paa Hedemarken og Otter Bakkerud af Næs Sogn paa beme. Hedemarken, som nu er fløttet til Sørvågen i Namdal i Nordlandene

Da Dag med det pastende er forløben udsætter med det posterende til i morgen tidlig

Lahn.            A.Helstad.           O.Weybye


Til tirsdag 28. november

Næste Dags morgen continuerede forestaaende Forhør paa Stadens Raadhuus i Overværelse af samme Dommer og Laugrett.     Som i gaar og Protocollen ført af Byeskriveren hvor da!
Fremstod derefter Christopher Andersen Grøndahl, som sagde sig at være henved 23 Aar gammel, fød i Ullensager Sogn i Aggershuus Amt. Hans fader Anders Christophersen og moder Kirstin Olsdatter

Gaarden Grøndalen i Ullensager for nogle Aar siden flyttet til Saugene ved Christiania hvor de nu er boende. 

I)  Kiøkenhave hos Bogtrykker enken Marthe Willars afgagne Poul Herman Hoches Efterleverske  lærte han Bogtrykker kunsten i 3 Aar. I Aare 1809 blev han af sin fader kaldet hiem i foreretning af at komme i Bogtrykkeriet men da saadant hvor han og ankom ved Michaelie Tider samme Aar.  Ved ankomsten i Bogtrykkeriet forestod Peder Høeg samme som Factor, da Deponenten arbeide som Smed og vd Michaeli Tiden 1804,        Deponenten Høeg som factor hos Hans Tordsen Bakkerud hos hvem med en 

Deponenten blev derefter tilspurgt 1) om han er vidende om at enten Hans Nielsen Hauge, dennes Broder Ole Nielsen eller nogen anden af først nævnte Tilhænger eje  nogen Dele enten i Gaarden Eeg, Papir møllen paa Evje og Fennefos eller stødste Bogtrykkeriet ? 

Resp: Nei derom visste han aldeles intet. 
2) Om Deponenten veed at Hans Tordsen Bakkerud ene og alene er ejer og Bestyrer af Bogtrykkeriet ?
Resp: Jo vidnet viste 

3) Kan Vitnet give nogen Oplysning om Hans Nielsen Houges eller Ejelsen holde Offentlige Samlinger og gudelige forelæsninger for Almuen ?
Resp: I Aarene 1798 og 1799 havde Dep hørt Hans Nielsen 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone