Bibliotek>Artikler>Rettssaken mot haugianeren Gudbrand Haagensen !
Originalt brev  skrevet av Hans Nielsen Hauge på vei til Hitra i februar 1802
Originalt brev skrevet av Hans Nielsen Hauge på vei til Hitra i februar 1802
2022-03-23
Rettssaken mot haugianeren Gudbrand Haagensen !

Rettssaken mot Haugianeren Gudbrand Haagensen 
Gudbrand Haagensen  6  Utiladelige Andagts Øvelser m.m.                            
Tilsvars skrivt
I Justiti Sagen mod Gudbrand Haagensen der tiltales for formeentlig iværkstillede utiladelige Andagts Øvelser m.m.
At Indstevete Gudbrand Haagensen, som Sigtelsen omhandler, enten har stiftet Forsamlingen til ulovlige Andagts Øvelser - formanet eller søgt at overtale nogen til at bievaane slige Forsamlinger,  eller paa  stæd eller nogen Tid har tilladt sig i saa henseende at afhandle egne  Taler af lovstridig art, lader sig ligesaalidt formode som af Sagen oplyse. Gudbrand Haagensen er ikke allene en ordentlig og vindskibelig Person som ernærer  sig ved Arbeid under fast Tieneste ved Papir Fabriqen paa Fennefoss. Men tillige en Mand som ved ulastelig Vandel fortiene og virkelig nyder retskafen Menneskenes yndest og Tillid i en grad  som aldrig kan befrygtes skadelig men derimod synes at kunne frugte de skiønneste følger i det  menneskelige Samfunn. - Han er en Mand af  sund  Fornuft og god Tænkemaade der aldrig har tilladt sig, og ikke nogensinde vil giøre mindste skridt imod Lovenes  Bestemmelser og Indskjærpede Bud mod forhadte skadelige Forsamlinger og Andagts Øvelser.    4083  med hvad føye John Ellefsen Skiæggestad, som efter det producerede Forhør dat. 30 August f.a. er Klager og Aarsag til Gudbrand Haagensens forfølgelse, da han intenderet fremdrage  derav som en skadelig og straffældig Undersaat, lader sig ikke udfinde af Sagen og bemeldte Forhørs heele Indhold,ved mindre man ville antage klageren John Skiæggestads sag  saa aldeles Sandfærdig at Beviis var overflødig. Den saakaldte Forsamling som efter bemeldte Forhør og senere Tingsvidne  begyndt 7 Januari sluttet 2. Februari d.a. har   exisiteret paa  Gaarden Omland 3die Søndag. Vidnet selv: f: a:  hvormed Gudbrand Haagensen var tilstæde , har ligesaalidet været af ualmindelig slags som til mindste fortredelse for Almuen eller i Grunden lovstridig Naboe Bønden  sammenkomst om Hviledagene i en roelig og god hensigt, kan ingenlunde være Renegent og forhadt, ligesaa  nogen Mand forargelse, naar ellers ingen skadelig Intiation  er Øyemedet med fornuftige Mænds og familiens Sammenkomst. Gulbrand Haagensen har ikke bevirket nogen Forsamling eller fremstaaet med nogen selvgjort Tale, men blot paa en tiltalende Maade brugt  de herskende Religious Bøger uden at frembringe nogen egen Setning. 
4084 Om Indholden af de Breve der ved  samme leilighed skal være læst faaer man ingen lys i Sagen - der kan have været aldeles uskyldig. Thi  almuen som for største deelen udskrivtkyndig er som endog meeget Nysgjerrig efter at høre Gaard Breve  og andre skrevne Documenter. 
Gudbrand Haagensen, som paa Indbydelse af Anders Torgiesen Omland besøgte denne bemeldte 3die Søndag i Advendt var da ligesaa unværende om at fleere Personer  kom tilstæde som uskyldig i disses Forsamling og efter Sagens Indhold og Vidnernes Prov  tror aldeles frie for mindre Indgreb i det Geistlige fag og kan ikke bekiendes at have spilt nogen rolle enten som Guds bespotter  eller omskrevet Hellig maskeret . Men Uskyldigvis og paa almindelig Maade taget Deel i den gavnlige Gudsdyrkelse med i blandt og for en kort Tid, at benytte den almindelige Bibel og Psalmebog, som fordi slike Bøger neppe findes hos en hver Bonde har almindelig der følger at som enhver har en lang besværlig kirke vej . Kirken der ikke hver Søndag kan holdes Gudstienste saaledes forsamler sig til opbyggeret Øvelse i den sande Religion.  Tilstaaer ikke Gulbrand Haagensen uden mindste skiul den nærværelse som han 4085 faaet paa Omland, og kan Vidnerne forklare andre Omstændigheder dermed end de af Tiltalte selv opgiver ? 
De herved fremlæggende Attester fra vedkommende Sognepræster under hvis menigheder Gudbrand Haagensen i de seneste Aar før han ankom her i Egnen har opholdt sig, vidne om hans retskafne Vandel og Ustrafflighed. At Evie Sognepræst herr Manall hører ikke herom besteemt kan  attestere i nogen henseende som seer man at grunde sig i Mangel paa Bekiendtskab med Gudbrand Haagensen og jeg drister mig ikke at standse Sagen til Præsten, da Sagen hele igen Tvivelopkaster mod Gulbrand Sædlighed og gode Moralitet. John Ellefsen Siæggestads Klage og Beskyldninger samt derpaa grundet Søgsmaal mod Gudbrand Haagensen, som fra den første Side ubeføyet og i det    aldeles ubevisst bliver saaledes herved modsagt og benægtet og da Actori  deduction. Og Paastand følgelig ei bør  komme Tiltalte til mindst skade eller  forkleinelse, saa bliver min ærbødige Paastand:
At Gudbrand Haagensen aldeles friefindes for nevnte Justititens  Tiltale  og Actor Herr foged Winde Paastand under  denne Sag derimod forbeholdes sin Lovlige Regress  til John Ellefsen Siæggestad  der har som Forvoldet sagen og det Gudbrand Haagensen derved forvoldte bryderiet.

Fennefoss den 15 Januari 1807
Ærbødig
Frostrup

4086
Copie No 4.   C 7´de annus——24 Shilling
                      1804

Ungkarl Gudbrand Haagensen. Næseeje af Aadalen og Norderhougs Præstegield som her er fød og confirmeret i sin Daabes Pligt,  har blandet og forholdt sig ustraffælig og ordentlig høye Sacramentet som skeed  sidste gang med forsamlingen i Nordre Hougs hoved kirke den 23 Søndag 4´te Trefoldighed den 21 November 1804. Hvilket bevidnes i Overensstemmelse med Communion   bogen for Norderhougs Præstegield af Norderhougs Præstegaard den 20 Januari 1804.            Borchgrevink

Overmeldte Ungkarl Gudbrand Haagensen som i et par Aar har været paa PapiirFabriquen her i Eger Præstegield, har seneste gang været en Gjest ved Herrens Natværd i Eger hoved kirke almindelig bededag indværende Aar 1805 og for resten ført en Christelig Vandel.

Hougs Præstegaard                                             F. Schmidt
den   2 august 1805                                            Sognepræst
                                                                           For Eger

4087
Regning
Til Retten i Justitssagen mod Gudbrand Haagensen
For en expresse med Tingsvidnes Stævningen til forkyndelse for Defensor Procurator Frostrup i Arendahl betale              3 rd.
For en dito med hovedstævningen til hr Sorenskriver Kiørboe til berammelses Paategning m.n.        3 - 
For en dito med samme til forkyndelse for Procurator Frostrup i Arendahl, som beskikket Defensor  2 - 48 - 
Diet for Tingsvidne Sagens 1rd Session paa Næss             - 1 - 

Dito for 2en Session paa Wegusdahl, hvortil med gik 2 dage                     - 2 - 
Skyds fra Heigrefors til Wegusdahl og igjen tilbage 4 Miil med Tilsigelse.       - 1 - 48 - 

I Overensstemmelse med Forordningen af 24 Octob 1806, dens 1§ 2´det membrum , troer ieg mig berettiget at kunne paastaae at billigt Sallarium,  som Forordningen af 31 July 1739 § 6 endog hiemler saa meget mere, som foged embedets Indkomster  mere og mere Indskrænkets, og derimod Justitssagernes Antal forøges; samme troer ieg, uden at støde med Billighed at kunne udføre og paastaae med - 16 - 
Tilsammen - 29 rd - 

Hordnæs Tingstæd den 15 Juni 1807
Th. Winde

4088
1806 . ap 2den. Joen Siæggestads klage
15. Beordres Lmd at meddele sin erkl. Derover.
19. Lmd O. Ramses svar
26. Fogdens Innberetning til Amtet.

Maj 12. Amtets Ordre til Knoph om forhørs optagelse.

Aug. 30 optaget Forhør med Gudbrand Haagensen ,- af Ber hvorved 3die, 4de , 5te, 6te, 7de og 8 Vidner, have forklaret ; at de vare tilstæde i en forsamling , af 7 a 8 Personer paa Omland, hvor Gudbrand og Inger sang og læste af Bibelen 3 S i Advent 1806. men uden at Prædiken ble holdt.
3 Vidne: tillagt med Tingsvidnet: at foruden de 7 P. Som hd med vished veed, var tilstæde ved fors p Omland indbefattet V , var Huusets folk og 2 fremmende som kan med samme lejlighed i ærende at mahle paa Fennefoss. V fik bud med en Dreng at G var p Omland og fandt ham ved skorsteinen med Bibelen i haanden, om aftenen, efterat det var mørkt og varede hans læsning over en Times tid. Samlingen var 4de Vidne, Anders Tergiesens huus.  4de V. Saavidt Vidnet hd erindrer blev læst noget af en Huuspostile hvorunder stod Hans Hauges Navn, hvilket skeede af Inger, men nu af G der blot læste af Bibelen samt nogle Breve. Gulb kom, efter Vidnets innbydelse , da V lod 2de smage Drenge gaae hen til hans Naboer for at siige dem at G var kommen.

1806 
Dec 1. Ordre til Action mod G.H. for utlad af fors og andagtsøvelser, samt har at have forledet andre til deeltagelse deri i anlgd forhøret. NB ved ExtraRet.
12. Actors skriv, til et Tingsvidne.

1807
Jan 7  begyndte Tingsvidnet paa Næs, men blev udsadt formedelst Dep forfald - efter funnet attest med private Sager.
Febr 7  Sluttet Tingsvidnet paa Wegusdahl, da Jon Siæggestad med Søn og datter - skiøndt indstevete som Vidner og tilstæde.       forbiegaaes.

24. Tingsv leveeret fogden
Ap 11.  Actors stevning
Ap 13. Ber paategning

Jun 15.  optaget
19.        dømt
22.     beskrevet 

4089

Indlæg og Doms Paastand i Justits Sagen mod Gudbrand Haagensen paa Fennefoss, for utilladelige Forsamlinger og Andagtsøvelser m.m. Stiftets Ordre til denne Sags Anlæg, findes indrykket i hosfølgende Tingsvidne act passeret ved Østre Raabøygdelaugets Sorenskriverie den 7´de Januar og 2 ´te Februar Sidst m.m. Pag: 1 ligesom Stiftet og paa det derved hæftede forhør har tegnet, at ieg til Sagens anl  og behandling var anordnet . Min Stevning til Sagens behandling og til doms lidelse for angjeldende Gudbrand Haagensen, dateret 11 April d.a. fremlægges herved med berammelse og forkyndelses paategning - Ieg maa i Anledning deraf bede de stevets Vidner fremkaldt og i Eedtagne nemlig:  John Ellefsen Siæggestad og datter Siri Jonsdatter, samt Søn Eller Jonsøn, og derefter deres svar indhentet paa Sagen i Actens § 4 af mig med Tingsvidnes Sagen forhen fremlagt 7 første Qvæstioner, og forbeholde ieg mig efter given Anledning, at tilføye end flere   med de allerede hørte Vidner er det beviist saasom:
1. Med alle Vidner ( de 2`te første undtages )  at der var Samling paa Omland noget før Juul 1805, hvilket 4, 9, 10 og 11 Vidne fastsætte at have været 3`de Søndag i Advent.
2. ligeledes med alle Vidner ( de 2 første undtages ) at Forsamlingen bestod af 9 Personer, foruden Huusets folk.
3. ligeledes med 3`de, 5`te, 7`de og 8`de Vidne, at Gudbrand Haagensen i beml forsamling om aftenen, noget om 1 Time læst af Bibelen; 4`de Vidne legger til : at Gudbrand oplæste nogle skrevne Breve, og at deraf ham blev sunget af Psalmebogen, hvilket sidste  4090 9`de og 11`te Vidne stadfæster, ligesom 9`te , 10`de og 11`te Vidne ogsaa hørte at Gudbrand talede noget gudeligt. Det er altsaa heraf klart at Gudbrand Haagensen har handlet mod Forordningen af 13`te Januar 1741, som ved Cancellie skrivelse af 1 December 1804 paa nye er indskærpet, med at holde andægtigheds øvelse med at læse af Bibelen, at holde gudelig Tale, og at synge Psalmer for en Forsamling større end den bemeldte Forordning tillade. I følge af det oplyste, seer ieg mig nødsaget til at paastaae: at Gudbrand Haagensen i Overensstemmelse med Reskriptet af 5 Marts 1745 dets § 6 ( da Forordningen ikke bestemte Straf ) bliver tildømt at hensættes til arbeid i Christiansands Tugthuus i saa lang Tiid, indtil de Præster der i Overensstemmelse med Reskriptet daglig eller saa ofte skee kand, hans Underviisning at bestille, giøre forestilling om hans løsladelse eller til derom erholdes Kongelig Resolution, eller om Retten skulde ansee en arbitrair ( vilkårlig ) Straf mer passende, at han da bliver tilpligtet at bøde noget klækkeligt, som ieg troer i det mindste bør være 30rd til Evie Sogns fattige, og at han under alle Omstændigheder bliver tildømt at betale denne Sags Omkostninger efter hosfølgende Regning - 

At Gudbrand Haagensen besidder den aldes, at criminelle Straffe paa ham kan anvendes, vil Retten kunne skiønne hvorfor ieg ikke har reqvireret hans dåbes attest, som anordningens med deslige Lovligheder, naar døbes attesten skulle hentes langt borte, hiemles. Saaledes indlader ieg Sagen under Dom med forbehold af videre Tilsvar, om dertil skulle gives Anledning.- Til slutning bør  
4091 ieg anmerke: at Aarsagen til at denne Sag fra min Side ikke har nydt den hastige fremgang, som den burde, i det at min doms stevning til samme først er udsæd den 11 April sidst, eftersat ieg havde modtaget Tingsvidne Acten den 24`de Februar,  viiser sig af, at ieg i dette Mellomrom var syg og sengeliggende som er noksom vitterligt, men som ieg nu er formedelst Cirurgus Faders fraværelse ikke kan legitimeres med attest.

Hordnæs Tingstæd den 15 Juni 1807.
Winde

4092    Beregning
Over tilkommende Skyds og Diæt Penge samt Sallarium i Justiti Sagen  mod Gudbrand Haagensen paa Fennefoss Effter Tingsvidnet af 7 Januari og 2 Februarii d: a: som af Actor produceret, har jeg under Sagen havt følgende Udgivter 
Ved: Pag 5,  Bekostet en Expresse fra Arendal til Næse 4 1/2 Miil og der har  betalt ..............................................................................   3rd    « ... « ...
    1.    Mødt paa Vegusdals Ting Stæd 6 1/2 Miil fra Arendal
    2.    Skyds effter accord fra Arendal til Froland Værket       1 ... 2 ... « ...
    3.    for de øvrige 4 1/2 Miil  à 1o 8s ................................  1 ... 2 ... « ...
    4.    Tilsigelser og Færge Penge betalt i alt med ...............  « ... 2 ... « ...
    5.    Diet Penge for 2 Dage til Opreisen à 1rd                        2 ... « ... « ...
    6.    Ditto for 1 Dag ved Sagens Overvær .......................... 1 ... « ... « ...
    7.    Ditto for 2 Dage til Hjemreisen ................................... 2 ... « ... « ...
    8.    
Dag den 15  Junii   Mødt paa Tingstædet Fennefoss i Hordnæs Sogn 10 1/4 Miil fra Arendal: Skyds effter Accord  fra Arendal til Froland Værket             1rd    2 ... « ...
NB. 16 s.    for de 8 1/4 Miil à 1o 8s    ..................................................  2rd   3 ... « ...
       Tilsigelser og Færge Penge i alt .........................................  «     2 .. 20
     Diætpenge i  2 1/2 Dag paa Opreisen ............................... 2 ... 2 ... « ...
     Ditto 1 Dag ved Sagens Overvær ...................................... 1 ... « ... « ...
     Ditto 2 1/2 Dag til Hjemreisen ........................................... 2 ... 2 ... « ...
     Hjem Skyds fra første Møde ved Vegusdal 6 !/2 Miil à 1o 8s ............................................................... 2 ... « .. 16 x
    Ditto fra dette Møde, fra Fennefos  à 16s.     til Arendal 10 1/2 Miil à 1o 8s .......................................... 3 ... 2 ... « ...
    Tilsigelser og Færge Penge paa begge Hjem reiser, tilsammen ..................................................... 1rd .. « ..16 x
                                                  29rd   1o   4s

Det indstilles ærbødigst til Dommerens behagelige Bestemmelse om jeg i Betragtning af den lange Vej og megen Tidsspilde samt derved tilføjet Tab og Bryderie med Sagen bør nyde i Sal:
 for begge Møder ................................................................................. 25rd ... « ... « ... 
                                tilsammen              54rd ...1o ...4s 
F.eks.: 3o, 1o. Bokstaven o = ort

4093
Som jeg ved Dom haaber og paastaaer mig
tilkiendt  ----
    Fennefoss den 15 Junii 1807.
                    Frøstrup  

OVERSTRØKET!

Noter:

    Fra denne Regnings beløb .......................................................... 54.1.4 bør afgaae:
     1., for 2 Dages Diæt, til Vegusdahl, de 6 1/2 Miil bør reises i en Dag ..............................................................................  2rd .  . 
     2.,  Af Skydsen til Fennefos, for 8 1/4 Miil – da Placaten af 15 Nov. 1806 er udløben  ---  à 16 s. ........................................  1.1.12
     3.,  Hiem-Skydsen for 10 1/4 Miil à 16s .............................................. 1..3. 
     4.,  Behøves ikke meere, end 5 Dage til Mødet p. Fennefoss  ............ 1.  «.  altsaa formeget Diæt Kand vel ikke tilstaaes meere end 2rd daglig
    i Sall.; foruden Skyds og Diæt, altsaa maae, fra de anførte 25rd, afgaae ...............................................................   9.».»
    Kiørboe    altsaa igien ... 39rd . « . 16s  -----            15.».12

4094
Den ommeldte Gudbrand Haagensen kjender jeg ikke, hvorfor jeg heller ikke kan give noget fuldstændigt Vidnesbyrd om ham. Jeg formoder: At han her i Menigheden er bleven antagen til Herrens Bord; men, da stedets Degn har Communionlisten hos sig; saa kan jeg ikke med Vished vide herom; førend jeg kommer ham i Tale, som i Dag kommer til at skee paa Gaarden Faret, hvor vi samles i Anledning af en Forretning ved Hordnæs Kirke. For saavidt jeg ellers kan vide og have Formodninger om; saa troer jeg ikke, der skulde findes noget Strafværdig hos ham, uden det maaskee skulde være, at han var af Hans Nielsen Hauges Sekt? Som jeg ikke ved.
Evje Præstegaard den 15 Junii               __:Støren.
                1807.        Stedets Præst.

4095
Til

            S: T:

                Hr  Frostrup
                    paa
                        Fennefos.
 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone