Bibliotek>Artikler>Skriv fra Hauge
Originalt brev  skrevet av Hans Nielsen Hauge på vei til Hitra i februar 1802
Originalt brev skrevet av Hans Nielsen Hauge på vei til Hitra i februar 1802
2019-04-04
Skriv fra Hauge

Ligesaa frie, som Tanken selv, har jeg, for min Deel, aldrig kundet begribe; li-
ge saalidt som at Villiens Yttring skulde være lige saa frie som Villien.
Menneskets Religionsmeninger ere frie som Menneskets Aand; men at præke
er Handling, og Handlinger kunne og bør indskrænkes ved borgerlige Love inden
de Grændser, som det almindeliges Vel udfordrer. Det er nyelig forbudt
akademiske Borgere, undtagen under visse Vilkaar, at træde frem som offentlige
Religionslærere; og skulde det være Hans Hauge og hans Proselyter tilladt?
Men Hauge præker ikke allene, han er ogsaa Hoved for et talrigt Selskab, hvil-
ket trækker ud fra sit Kald, og hvis Formue samles i en Kasse under hans Regie-
ring, og man siger uden Vederlag for den som maatte forlade Selskabet igien.
Hans Tilhængere skulle desuden have foretaget sig adskillige Afsindigheder, som
følger af det Sværmerie han har indpræket dem. Hans Proselytmagerie kan
ansees at have vigtige Følger ikke allene i religiøs og moralsk Hensyn,
men ogsaa i politisk. At Regieringen har Ret til at forbyde ham, hans
Tilhængere og enhver anden deslige Foretagender, naar de ere saa øiensynli-
gen skadelige, synes mig uden al Tvivl; og det forekommer mig tillige, som
om en Gientagelse af ovennævnte Forordning, forfattet med vor Regierings
Viisdom, og modificeret efter nærværende Tid og Omstændigheder vilde væ-
re et Middel til nogenledes at standse dette Onde. Men med de viiseste Lo-
ve kan en Stat synke til Uorden og Ulykke. Forordningen maatte paa det
nøiagtigste overholdes. Tvangsmidler maatte den nødvendig foreskrive,
og disse ville holde Middelveien mellem romersk-katholsk Grusomhed, der
frembringer Martyrer og Proselyter af Martyrernes Blod; og paa den an-
den Side svag Skaansel, der frembringer leende og frække Overtrædere.
Piinsler, Penge = og Ære = Straffe vilde nok være lige utienlige; men
derimod forekommer det mig ikke upasselig, at enhver saadan Pro-
selytmager blev stukken under et gevorben Regiment; om han havde
Legeme dertil, og hvis ikke, da sat i et ArbeidsHuus, eller i Mangel
af saadant, i et Forbedrings Huus. En meget nøiagtig og streng Op-
sikt over Reisende og deres Pastor vilde nok ogsaa være nødvendig.
Da Hans Hauge allerede har handlet tvertimod Kongl: Anordninger, saa
fortiener han at drages til Ansvar derfor. Jeg tvivler meget paa, at han kun-
de bestaae mod en juridisk Undersøgelse foranstaltet overalt hvor han har
erhvervet sig Tilhængere. Dersom Hans Majestæt konstituerede enhver
Foged og Sorenskriver til en Undersøgelses Commission hver i sit Distrikt,
saa vilde han bedst kiændes, hans Tilhængeres Tal vilde nogenledes opda-
ges, de skadelige Følger hans Lærerie allerede har havt vilde bedst over-
skues, og der vilde vist /: som man siger :/ lægges for Dagen saadanne Ting,
der vilde giøre ham meget straffældig. Hvad hans Skrifter angaaer,
da skulle de indeholde Udladelser, hvorfor han effter sidste Trykkefrieheds

Relaterte dokumenter

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone