Bibliotek>Historiske dokumenter>At tiltale dem efter Loven for deres Skrifter med Statens Religion
At tiltale dem efter Loven for deres Skrifter med Statens Religion
6592

 

3.        At tiltale dem efter Loven for deres Skrifter med Statens  Religion

og dennes Tienere, som en heel Stand.

Beste Hr: Biskop! Man vil  frem, at ikkun faa Aar ere forløbne, ________

at guddommelig Religion, i skrevne Evangelisk-Christelige ______ deres

Augsborgiske Evnes Bekiendelse, og alle Christendoms Lærere uden

Forskiel, offentligen blevne angrebne med Haan, og Spot, og

Latter, og de grueligste Bebreydelser , staaende i Flyveb(l)ade, som i

Maaneds-Skrifter, Formularer, Bøger, ________ , hvilke med Flid

forplantedes omkring for Almuen – Og da var der ikke en

______, enten Biskop eller Professor, eller Præst, som foruleyliget

Regieringen med noget Andragende i slig henseende – Siællands

Biskop var den neste, som tog til Gienmæle; men han givede

det ved offentligt  Forsvar i egne Skrifter, og lod sig ustraffet

paa det jammerligste forhutle, og værgede for sig selv med

Pen ____ Pen, uden at kunde at neste Gave i noget

_______ ved den verdslige Arv, hværken hemmelige

aabenbare. Men nu fanger man Ild, og vil antæn-

de Baal – Saa hedder det jo effter gammel _____klage! Hvad her

da vil raabes og skriges baade fiern og nær! Skal Tiltale efter

Loven fremkaldes for Skrifter med Statens Religion --- hvor

langt, og vidt, og bredt, naar først Exempel er givet, kan den ikke

vorde udstrekt? Og her vil der da ikke raabes og skriges

over Pregtihed baade fiern og nær?

 

Slig! Gieveste Hr: Broder! Fra Geystlig Mand bør intil For-

slag komme til Straf for Angreb paa Religion eller paa

Stand.

 

Regieringen har nu og da sat visse Skribenter under Poli-

tiets Tilsyn, saa at de ikke maae lade noget lykkes,

uden Politimesters paatrengende Tilladelse.

 

Dette Baand var vel det beste, der kunde paalegges Houge

og hans Tilhængere. I andet Fald bliver han Martyr ---

hans Anhøring favne over  --  hans Skrifter synes desto becqvemme-

ligere --  Redelighed ___________ sig – Og hvo forud som Følgeren?

 

Jeg har ikke set eller læst andet af hans Vaas, end

hvad der har staaet i i Fallesens Maanedsskrift. Slig syntes, at

det ikke kunne faae Rigtighed, uden ved Angreb og Modsigelse. Jeg

tænkte, at det var en Lygtemand, der snart gik ud af sig selv.

 

Maa skee det var rettest, at Deres Høyædle Høyærværdighed indsendte

et Exemplar af disse Skrifter til Canselliet, kun som et _________,

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone