Bibliotek>Historiske dokumenter>der givet megen Opsikt i Landet, men uden at indlade sig i videre
der givet megen Opsikt i Landet, men uden at indlade sig i videre
6593

der givet megen Opsikt i Landet, men uden at indlade  sig i videre

Bedømmelse.  Cancelliet maatte da selv bestemme, hvad der videre skulde  foreta-

ges.

 

Jeg ønsker megen Lykke til det forehavende Skolelærer Seminarium.

For Guds Skyld lad Catechismus  ikke være udelukt, ey heller

anden Religionsbog blive lagt til Grund, end de, der ere af Kon-

gen authoriserede. Fiendskab, Avind lurer paa Leyligheder.

Hevnsyge griber  saa  gierne effter et hvert Skin, som lover Ud-

sigt, til at faae  sin Haven  tilfredsstillet.

 

Jeg raader effter beste Skiønnende i Al Oprigtighed.

Psalmebogen er dog vist nok blevet indført i Domkirken ved

Samtykke fra den største Dont i Menigheden. Anderledes tør

jeg ikke tilraade, at den paa noget Sted vorder indført.

Paa Ph__har jeg stedse fremlagt Psalmer deraf, udviklet

deres Indhold, viist deres Overenstemmelse med Christelig Troe;

og kort sagt; men ville I ikke, saa kunne I lade være:

Thi det Gode er alt for ædelt og godt, til at lade sig paa-

tvinge. Hvo som ikke vil have Skiønsomhed eller Forstand

derpaa, har da sig selv allene at takke for sin Ukyndighed.

Men herved er det kommet saa vidt, at neppe ______________Menigheden

er tilbage i det hele store Stift, hvor der ikke endnu har fun-

det godvillig Indgang.

 

O! ____ Ph__ i  Kierkens Hierte paa ________________: for

mig gamle Mand, som ey maae taale Kulde, og des-

være: er blevet hiemsøgt i siste Aar af Gikt, som

ellers var mig saa forunt, vilet, den blive uovervin-

delig. Gud bevare Deres Høyærverdighed, og styrke Dem.

 

For Deres dyrebare Frue vedlegges min Ærbødigheds-

fulde Hilsen.

 

____! Guds Ven! Lad ingen Misfornøyelse yttre sig i

Deres Forhandlinger ved Cancelliet. Ogsaa dette var et Ven-

skabs Raad, som gammel Erfaring lærte mig at give mine

Venner. For Resten slider jeg min Tid, og giør hvad jeg kan,

og lider, hva jeg skal, og lader vor Gode Fader i Himmelen sør-

ge for det øvrige. Jeg lever og døer ved __________  Hengi-

venhed i sand Ærefrygt                                      Deres Høyædle Høyærværdighed

Kiøbenhavn d. 12 Oct: 1804                             Heylærde Hr: Dr: og Biskop

Til ______ Hr: Dr: og Biskop Block                  Ærbødigste Ven og Tiener

                                                                                  Nic: Edinger Balle

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone