Bibliotek>Historiske dokumenter>Underdanig Promemoria
Underdanig Promemoria
3

            Underdanig Promemoria

Deres Høyærværdigheds Ærede af 12te d:, som officialiter* melder           Deres Ankomst til Stifftet, give mig det til Pligt paa                                              samtlige Hrr Brødres Vegne i Nedenes Prosvtie at lykønske                                      Dem. Uendelig forbunden for de ædle og bevaagne                                     udtrykk, som Hilsenen foreenes med, tør ieg førud forsikkre,                                 at alle Brødres Bestræbelser vil blive at fortiene                                                          Deres Høyærværdigheds Bevaagenhed ved at arbeyde til liige                              Maal med Dem.                         

I Hensigt Canselliets Skrivelse Hans Nielsen Houge,                                                         da er det mig ikke endnu bekiendt, om enten Han, eller                                 nogen hans tilseedte har hiemsøgt noget Sted her i Provstiet.                          Men nylig har har ieg spurdt, at, effter at have fremmet vidt og                                   bredt omkring, skal han have nedsadt sig Bergens Stad,                                                 og der, som en formuende eye en smuk Gaard, og adskillige                       Fartøyer. Dette viiser dog, at han ikke foragter timelig Gods,                                       og at han ret godt forstaaer egen Fordeel. Det fortiente                                                   dog vel at blive undersøgt paa hvad Maade forhvervet.

Ikke skal ieg opholde Deres Høyærværdighed med                                                   ufornøden Vidtløfftighed, vover blot at anbefale                                                          mig, som en 73 Aars Olding, og min unge Søn, Res: Capellan                                             her til Deres bevaagne Yndest og Kiærlighed, gandske                                             overgivende Deres Høyærværdighed til Guds vor Himmelske                              Faders og hans Sendebud Overhyrden I: Chr: trygge Varetægt                                           og Biestand paa alle Deres Veye i det Dem betroede vigtige                               Embede!              

 

Holt d: 21te July 1804 :/:                                                           Underdanigst                                                      

S: T: Hr: D: Biskop Block :/:                                                        H: C: Thestrup

 

 

* officialiter – biskopens stedfortreder ved utøvelse av kirkelig domsrett (rom.

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone